Főoldal » Hírek » Az ügyészség bíróság elé állította a benzinkúton rendőrt és polgárőrt autójával elsodró férfit – videóval és fotókkal – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt a bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló nóg­rá­di fér­fit. Az elkö­ve­tő egy ben­zin­kú­ton az autót vissza­tar­ta­ni igyek­vő rend­őrt és a pol­gár­őrt elso­dor­ta, akik a föld­re estek és nyolc napon belü­li sérü­lé­se­ket szenvedtek.

A tény­ál­lás sze­rint a húszas évei végén járó férfi annak tuda­tá­ban, hogy meg­újí­tás hiá­nyá­ban közel két éve nem ren­del­ke­zett érvé­nyes veze­tői enge­déllyel, 2023. szep­tem­ber 19-én este, egy előző nap köl­csön kért gép­jár­mű­vel nóg­rá­di ott­ho­ná­ból Buda­pest­re autó­zott két utasával.

A férfi más­nap kora haj­nal­ban az isme­rő­sé­vel meg­állt egy újpes­ti ben­zin­kú­ton, ahol egy – pol­gár­őr tár­sá­val – szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őr intéz­ke­dést kez­de­mé­nye­zett vele szem­ben, a jármű köz­le­ke­dés­re alkal­mas­sá­gá­nak ellen­őr­zé­se cél­já­ból. A rend­őr sze­mély­azo­nos­sá­gá­nak iga­zo­lá­sá­ra és a jármű for­gal­mi okmá­nya­i­nak átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel a fér­fit, aki az ira­to­kat nem adta át, majd közöl­te, hogy bár a bal első ülé­sen ült, a jár­mű­vet nem ő vezet­te, hanem a shop­já­ban tar­tóz­ko­dó ismerőse.

Ami­kor a férfi ész­lel­te, hogy magya­rá­za­ta a rend­őrt nem győz­te meg, így az intéz­ke­dést foly­tat­ni akar­ta, az elkö­ve­tő az autót bein­dí­tot­ta és nagy sebes­ség­gel elhaj­tott. A férfi eköz­ben a jár­mű­vet vissza­tar­ta­ni igyek­vő rend­őrt és pol­gár­őrt a bal első ajtó­val elso­dor­ta, akik ennek követ­kez­té­ben a föld­re estek és nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedtek.

A nyo­mo­zó ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki – a más bűn­cse­lek­mé­nyek mel­lett garáz­da­ság és ittas veze­tés vét­sé­ge miatt koráb­ban már több­ször elítélt – fér­fit és sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben ren­del­jen el bűn­ügyi fel­ügye­le­tet és maga­tar­tá­si sza­bály­ként írja elő a veze­tés­től való eltiltást.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a bűn­ügyi fel­ügye­let­ben lévő elkö­ve­tőt gyor­sí­tott eljá­rás­ban a mai napon bíró­ság elé állí­tot­ta. Az ügy­ben a Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Bíró­ság fog dönteni.

A koráb­bi ügyész­sé­gi köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/bunugyi-felugyeletben-a-benzinkuton-rendort-es-polgarort-autojaval-elsodro-ferfi-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

Az elkö­ve­tést biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette: 

https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/722968859258188