Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Bűnügyi felügyeletben a benzinkúton rendőrt és polgárőrt autójával elsodró férfi – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te, vala­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a nóg­rá­di fér­fit, majd indít­vá­nyoz­ta bűn­ügyi fel­ügye­le­té­nek elren­de­lé­sét. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján a húszas évei végén járó férfi annak tuda­tá­ban, hogy 2021. decem­be­re óta érvé­nyes veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­zik, 2023. szep­tem­ber 19-én, este, egy előző nap köl­csön­kért gép­jár­mű­vel nóg­rá­di ott­ho­ná­ból Buda­pest­re autó­zott két uta­sá­val.

A férfi más­nap kora haj­nal­ban meg­állt egy újpes­ti ben­zin­kú­ton, ahol egy – pol­gár­őr tár­sá­val – szol­gá­la­tot ellá­tó rend­őr intéz­ke­dést kez­de­mé­nye­zett vele szem­ben, a jármű köz­le­ke­dés­re alkal­mas­sá­gá­nak ellen­őr­zé­se cél­já­ból. 

A rend­őr sze­mély­azo­nos­sá­gá­nak iga­zo­lá­sá­ra és a jármű for­gal­mi okmá­nya­i­nak átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel a fér­fit, aki az intéz­ke­dés alól igye­ke­zett kivon­ni magát elő­ször úgy, hogy az ira­to­kat nem adta át, és meg akar­ta győz­ni a hiva­ta­los sze­mélyt, hogy bár a bal első ülé­sen ült, a jár­mű­vet nem ő vezet­te.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint, ami­kor a férfi látta, hogy magya­rá­za­ta a rend­őrt nem győz­te meg, hanem - az autó bal első ajta­ját kinyit­va - az intéz­ke­dést foly­tat­ni akar­ta, az elkö­ve­tő a jármű motor­ját bein­dí­tot­ta és nagy sebes­ség­gel elhaj­tott úgy, hogy eköz­ben az autót vissza­tar­ta­ni törek­vő rend­őrt és pol­gár­őrt a bal első ajtó­val elso­dor­ta.  Mind­ket­ten nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ved­tek.

A nyo­mo­zó ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki – a más bűn­cse­lek­mé­nyek mel­lett garáz­da­ság és ittas veze­tés vét­sé­ge miatt koráb­ban már több­ször elítélt – fér­fit és indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott által lakott vár­me­gye terü­le­té­re kiter­je­dő bűn­ügyi fel­ügye­let elren­de­lé­sét és a veze­tés­től való eltil­tás maga­tar­tá­si sza­bály­ként tör­té­nő elő­írá­sát.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott bűn­ügyi fel­ügye­le­tét elren­del­te azzal, hogy a férfi gépi meg­haj­tá­sú jár­mű­vet nem vezet­het, de Nóg­rá­don túl, Pest Vár­me­gye – így Buda­pest – terü­le­tén is sza­ba­don mozog­hat, amely utób­bi maga­tar­tá­si sza­bály szi­go­rí­tá­sa érde­ké­ben az ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be.