Főoldal » Hírek » Az ügyészség bíróság elé állította a rendőrökre támadó ittas külföldi párt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt állí­tott bíró­ság elé egy ukrán párt, akik a velük szem­ben intéz­ke­dő rend­őrö­ket jog­sze­rű eljá­rá­suk­ban erő­szak­kal akadályozták. 

2021. októ­ber 17-én, dél­előtt, Buda­pes­ten a gép­ko­csi­zó jár­őr­szol­gá­la­tot ellá­tó kerü­le­ti rend­őrök intéz­ked­tek egy sze­mély­gép­ko­csi öt uta­sá­val. Miu­tán ész­lel­ték, hogy két kül­föl­di sze­mély ittas - a biz­ton­sá­gos és ered­mé­nyes intéz­ke­dés lefoly­ta­tá­sa érde­ké­ben - erő­sí­tést kér­tek. Az adat­el­len­őr­zés során kide­rült, hogy az ukrán állam­pol­gár fér­fi­val szem­ben a bíró­ság körö­zést ren­delt el.

Erre tekin­tet­tel a rend­őrök a – magyar nyel­vet értő és beszé­lő – 39 éves férfi keze­it, a kény­sze­rí­tő esz­köz alkal­ma­zá­sá­ra tör­tént elő­ze­tes figyel­mez­te­tést köve­tő­en, hátra hely­zet­be rög­zít­ve meg­bi­lin­csel­ték. Ekkor a férfi 38 éves barát­nő­je ukrán nyel­ven kia­bált, meg­pró­bált a pár­já­hoz köze­lebb lépni, majd a kezé­ben tar­tott 1 lite­res üdi­tős dobozt a rend­őrök felé dobta, amely az egyik rend­őrt a fel­ső­tes­tén elta­lál­ta, miköz­ben a folya­dék az arcá­ra fröccsent.

Ezt köve­tő­en egy rend­őr és a rend­őrök­kel közös szol­gá­la­tot ellá­tó kato­nai ren­dész a nővel szem­ben testi kény­szert alkal­maz­tak, de ő ellen­állt, kar­ja­it meg­fe­szí­tet­te és rug­do­sott. A nő erő­tel­jes ellen­ál­lá­sát két továb­bi rend­őr segít­sé­gé­vel leküz­döt­ték, majd meg­bi­lin­csel­ték. Ezalatt az ukrán férfi mell­ka­son rúgta a föl­dön tér­de­lő kato­nai rendészt.

A nyo­mo­zó ügyész­ség az őri­zet­ben lévő elkö­ve­tő­ket gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, majd teg­nap a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság elé állította.

A bíró­ság 3 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te a fér­fit, és elren­del­te a koráb­ban – súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt – kisza­bott 7 hónap fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát is. A bün­tet­len kül­föl­di nővel szem­ben 2 év - vég­re­haj­tá­sá­ban 5 év pró­ba­idő­re - fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki és mind­ket­tő­jü­ket kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. Az íté­let nem jogerős.