Főoldal » Hírek » Az ügyészség bíróság elé állította a román embercsempészt - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Duna­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a letar­tóz­ta­tás­ban lévő román fér­fit, aki 2020. októ­ber 15-én 11 kül­föl­di­nek nyúj­tott segít­sé­get az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlépéséhez.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a ter­helt két isme­ret­len sze­méllyel meg­ál­la­po­dott abban, hogy a Magyar­or­szág terü­le­té­re ille­gá­li­san belé­pő kül­föl­di állam­pol­gá­rok orszá­gon tör­té­nő átszál­lí­tá­sá­hoz anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás elle­né­ben segít­sé­get nyújt.

A vád­lott Gara és Vas­kút kör­nyé­kén, éjsza­ka, egy átala­kí­tott jár­mű­be fel­vet­te azt a két palesz­tin, egy marok­kói, egy egyip­to­mi és hét szír állam­pol­gárt, akik az ország terü­le­té­re a zom­bo­ri határ­át­ke­lő­hely köze­lé­ben a zöld­ha­tá­ron hatol­tak be illegálisan.

A rend­őr­ség a vád­lot­tat az M6-os autó­pá­lya 40-es kilo­mé­ter­szel­vé­nyé­nél, Bes­nyő köze­lé­ben ellen­őr­zés alá vonta, így a férfi cse­lek­mé­nye lelepleződött.

Az ille­gá­lis beván­dor­lók a hazá­juk­ból a cél­ál­lo­más­ra tör­té­nő érke­zés érde­ké­ben fejen­ként 2500 eurót helyez­tek letét­be isme­ret­len sze­mély­nél, aki a beván­dor­lók sike­res meg­ér­ke­zé­sét köve­tő­en fizet­te volna ki a vádlottat.

A Duna­új­vá­ro­si Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és a vád­lot­tat négy év sza­bad­ság­vesz­tés­re, öt év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint öt évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. A bíró­ság dön­té­se fel­leb­be­zés hiá­nyá­ban jogerős.