Főoldal » Hírek » Az ügyészség bíróság elé állította az embercsempészt - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ma állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­ben lévő magyar fér­fit, akit a rend­őr­jár­őrök a Szom­bat­hely mel­let­ti elke­rü­lő úton, 2022. janu­ár 18. nap­ján értek tet­ten, miköz­ben négy mig­ránst akart a magyar-osztrák határ­hoz szállítani.

A vád­irat sze­rint a rovott múltú férfi a három pakisz­tá­ni és az egy indi­ai állam­pol­gárt – akik 2022. janu­ár 16. nap­ján a román-magyar hatá­ron ille­gá­li­san lép­tek be Magyar­or­szág terü­le­té­re – hét­főn vette fel a hasz­ná­la­tá­ban lévő sze­mély­au­tó­ba, Kecs­ke­mét tér­sé­gé­ben. A vád­lott célja az volt, hogy az Auszt­ri­á­ba bejut­ni szán­dé­ko­zó mig­rán­sok­nak segít­sé­get nyújt­son a magyar-osztrák határ­nak a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel tör­té­nő átlé­pé­sé­hez oly módon, hogy őket a határ köze­lé­be szállítja.

A vád­lott által veze­tett gép­ko­csit azon­ban 2022. janu­ár 18. nap­ján a 87. számú főúton a rend­őr­jár­őrök ellen­őr­zés alá von­ták, és a fér­fit a mig­rán­sok­kal együtt előállították.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben bűnös­nek mond­ta ki a több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tat, akit 4 év vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés­re ítélt és 4 évre a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tott, míg az ember­csem­pé­szés­hez hasz­nált autót elkobozta.

Az íté­let jogerős.