Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Az ügyészség bíróság elé állította - hét és fél év fegyházat kapott felfegyverkezve elkövetett rablásért elsőfokon- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Kés­sel fenye­get­ve tar­tot­ta meg a zsák­má­nyát a nyak­lánc­ki­té­pő, gyor­sí­tott eljá­rás­ban fegy­ház­ra ítél­ték. Az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért fellebbez.

A vád sze­rint egy 26 éves férfi 2020 júni­u­sá­ban sza­ba­dult sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­ből, ezért szük­sé­ge volt pénz­re, így elha­tá­roz­ta, hogy azt vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény útján szer­zi meg. A ter­helt 2020. augusz­tus 28-án a késő dél­utá­ni órák­ban fel­fi­gyelt a vele egy buszon utazó sér­tett­re, aki­nek a nya­ká­ban egy álta­la arany­nak hitt, való­já­ban orvo­si fém nyak­lán­cot látott meg. A nyak­lánc meg­szer­zé­se érde­ké­ben a férfi követ­ni kezd­te a sér­tet­tet és a XXIII. kerü­let, Gras­sal­ko­vich úton azt a nő nya­ká­ból kitép­te. A cse­lek­ményt ész­lel­te a sér­tett isme­rő­se, aki a férfi után sza­ladt és vissza akar­ta tar­ta­ni, a tol­vaj azon­ban elő­vett egy kést és a zsák­mány meg­tar­tá­sa érde­ké­ben több­ször meg­fe­nye­get­te a segítőt.

A Rend­őr­ség a fér­fit két napon belül azo­no­sí­tot­ta és őri­zet­be vette.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tat mint több­szö­rös és külö­nös vissza­esőt fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt a cse­lek­mény­től szá­mí­tott öt napon belül a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Bíró­ság elé állította.

A bíró­ság a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki vád sze­rint és hét év hat hónap fegy­ház­bün­te­tés­re és nyolc év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte,

Az íté­let nem jog­erős, elle­ne az ügyész­ség még hosszabb tar­ta­mú fegy­ház­bün­te­té­sért, a véde­lem eny­hébb minő­sí­té­sért és bün­te­té­sért fellebbezett.