Főoldal » Archív » Az ügyészség eredményesen indítványozta a kőbányai hamis fertőtlenítőszerrel üzletelő csalók letartóztatását – VIDEÓVAL

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró mind a négy gya­nú­sí­tot­tat – egy apát és lányát, vala­mint a céges hát­te­ret biz­to­sí­tó meg­bí­zó­i­kat – letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te egy hónapra.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak egy, a jár­vány­ügyi veszély­hely­zet alatt lét­re­ho­zott X. kerü­le­ti fer­tőt­le­ní­tő­szer üze­met működ­tet­tek és a kéz­fer­tőt­le­ní­tés­re alkal­mat­lan ter­mé­kü­ket ható­sá­gi bevizs­gá­lás és tanú­sít­vány nél­kül, a vevő­ket meg­té­veszt­ve jog­ta­lan haszon­szer­zés végett érté­ke­sí­tet­ték, és huszon­két mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó kárt okoztak.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja, oszt­va az ügyész­ség indít­vá­nya sze­rin­ti állás­pon­tot, egy hónap­ra elren­del­te mind a négy gya­nú­sí­tott letartóztatását.

A vég­zés nem vég­le­ges, elle­ne a gya­nú­sí­tot­tak és védő­ik fel­leb­be­zés­sel éltek.

Az üggyel kap­cso­la­tos, vide­ót tar­tal­ma­zó rend­őr­sé­gi köz­le­mény itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fertotlenitoszert-hamisitottak-elfogtak-oket-a