Főoldal » Archív » Az ügyészség fellebbez a különleges személyes adattal visszaélés vétsége miatti eljárás megszüntetése ellen

A bíró­ság a koráb­bi dön­té­sé­től gyö­ke­re­sen eltér­ve bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ra hivat­koz­va meg­szün­tet­te a bün­te­tő­el­já­rást, a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség fel­leb­be­zett a dön­tés ellen. 

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség koráb­ban vádat emelt egy 42 éves férfi ellen külön­le­ges sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt, és indít­vá­nyoz­ta, hogy a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben hatá­roz­zon az ügyben.

A bíró­ság az ügyész­sé­gi indít­vány alap­ján a vád­irat­tal egye­ző­en bűn­cse­lek­mény­nek tar­tot­ta a cse­lek­ményt és meg­ro­vás­ban része­sí­tet­te a vád­lot­tat. A bíró­ság bün­te­tő­vég­zé­se ellen a vád­lott tár­gya­lás tar­tá­sát kérte.

A bíró­ság elő­ké­szí­tő ülés és tár­gya­lás tar­tá­sa nél­kül, vég­zé­sé­vel meg­szün­tet­te az eljá­rást, arra hivat­koz­va, hogy a cse­lek­mény (egy nem köz­sze­rep­lő sze­mély kül­föl­dön tör­té­nő elíté­lé­se tényé­nek nyil­vá­nos­ság­ra hozá­sa) a tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­ség, mint a bűn­cse­lek­mény fogal­mi ele­mé­nek hiá­nyá­ban nem bűncselekmény.

A vég­zés ellen a kerü­le­ti ügyész­ség fel­leb­be­zés­sel él, mivel állás­pont­ja sze­rint a cse­lek­mény tény­ál­lás­sze­rű és min­den­ben meg­fe­lel a bűn­cse­lek­mény fogal­mi kri­té­ri­u­ma­i­nak. Emel­lett az ügyész­ség sze­rint – a bírói füg­get­len­ség tisz­te­let­ben tar­tá­sa mel­lett – egy ügy­ben, ahol ugyan­azon bíró­ság egy másik bírá­ja már a bűn­cse­lek­ményt meg­ál­la­pí­tot­ta, tár­gya­lás nél­kül ellen­té­tes állás­pont­ra jutni aggályos.

A fel­leb­be­zés a vég­zés hatá­lyon kívül helye­zé­sét és azt céloz­za, hogy a másod­fo­kú bíró­ság az első­fo­kú bíró­sá­got uta­sít­sa a továb­bi eljá­rás lefolytatására.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az eljá­rás meg­szün­te­té­se jog­sza­bály­el­le­nes, mivel a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rint a bün­te­tő­vég­zést tár­gya­lás tar­tá­sa irán­ti kére­lem ese­tén elő­ké­szí­tő ülé­sen hatá­lyon kívül kel­lett volna helyez­ni, és az ügyet érdem­ben elbí­rál­ni. A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Bíró­ság bírá­ja által válasz­tott meg­ol­dás a fen­ti­ek miatt a jog­biz­ton­ság köve­tel­mé­nyé­be is ütközik.