Főoldal » Archív » Az ügyészség fellebbezett, hogy letartóztatásba kerüljön a férfi, aki a megalapozott gyanú szerint eladta a kábítószert az ablakon kizuhanó fiatal társaságának

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a huszon­négy éves férfi adta el a kábí­tó­szert annak a fia­ta­lok­ból álló tár­sa­ság­nak, amely egyik tagja kizu­hant egy abla­kon. A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, a bíró­ság azon­ban bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott, egy 24 éves férfi 2020. május 9-én a VIII. kerü­let, Kál­vá­ria téren egy fia­ta­lok­ból álló és aznap­ra az érett­sé­gi vizs­ga meg­ün­nep­lé­sét ter­ve­ző tár­sa­ság egyik tag­já­nak delta-9-THC, amfe­ta­min és LSD hatóanyag-tartalmú anya­go­kat adott el.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság a fér­fit pél­dás gyor­sa­ság­gal azo­no­sí­tot­ta, elfog­ta és cse­kély a mennyi­sé­gű kábí­tó­szer keres­ke­del­mé­nek vét­sé­ge miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki.

A nyo­mo­zó ható­ság elő­ter­jesz­té­se alap­ján a kerü­le­ti ügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, mivel meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a férfi – sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén – meg­szök­ne, jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ná a bizo­nyí­tást és hason­ló bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A nyo­mo­zás bíró a mai napon meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a gyanú meg­ala­po­zott, és fenn­áll a szökés-elrejtőzés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye, a bizo­nyí­tás meg­za­va­rá­sa azon­ban nincs veszély­ben az állás­pont­ja sze­rint. A bíró­ság a gya­nú­sí­tott bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el Buda­pest terü­le­té­re, nyom­kö­ve­tő esz­köz viselésével.

A vég­zés nem vég­le­ges. Az ügyész­ség fel­leb­be­zett, mivel az ügy és a ter­helt sze­mé­lyi körül­mé­nyei alap­ján kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tást tart­ja az egye­dül alkal­maz­ha­tó kényszerintézkedésnek.

Az ügy­ben a Rend­őr­ség által köz­zé­tett, vide­ó­fel­vé­telt tar­tal­ma­zó köz­le­mény itt érhe­tő el: