Főoldal » Archív » Az ügyészség gyorsított eljárásban állította bíróság elé a Siófok mellett elfogott román embercsempészt

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy román férfi ellen, aki 10 ille­gá­lis beván­dor­lót kísé­relt meg Szlo­vé­ni­á­ba csempészni.

A vád­lott sze­mé­lyen­ként 1.000 euró­ért vál­lal­ta, hogy a 4 sri-lankai és 6 afgán állam­pol­gárt Romá­ni­á­ból – Magyar­or­szá­gon keresz­tül - Szlo­vé­ni­á­ba szál­lít­ja. A vád­lott 2017. szep­tem­ber 22-én az M7 autó­pá­lya Sió­fok mel­let­ti sza­ka­szán vezet­te a kis­bu­szát, ami­kor a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal mun­ka­tár­sai meg­ál­lí­tot­ták, majd fel­fe­dez­ték a cso­mag­tér­ben kiala­kí­tott rej­tek­he­lyet, és az ott utazó ille­gá­lis bevándorlókat.

A vád­lot­tat a Sió­fo­ki Rend­őr­ka­pi­tány­ság őri­zet­be vette, az ille­gá­lis beván­dor­ló­kat pedig a román ható­sá­gok­nak adta át.

Az eljá­rás alatt elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság - az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en - 4 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és 5 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. Az íté­let nem jogerős.