Főoldal » Archív » Az ügyészség indítványa alapján letartóztatták a kiskorúak kizsákmányolásával gyanúsított két nőt és egy férfit

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gyer­mek­pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get szer­ve­zet­ten kihasz­ná­ló trió letar­tóz­ta­tá­sát; a bíró­ság a kény­szer­in­téz­ke­dést elrendelte.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy ötven és egy ötven­négy éves nő, vala­mint utób­bi ötven­há­rom éves élet­tár­sa 2019 októ­be­ré­től a Duna korzó kör­nyé­kén szer­ve­zet­ten pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get végez­te­tett kis­ko­rú­ak­kal elsőd­le­ge­sen kül­föl­di­ek részé­re. A gya­nú­sí­tot­tak védel­met biz­to­sí­tot­tak, átvet­ték a pénzt, illet­ve a férfi a kis­ko­rú­ak szál­lí­tá­sát is végezte.

A Rend­őr­ség fel­de­rí­tet­te a szer­ve­zett tevé­keny­sé­get és elfog­ta a ter­hel­te­ket, aki­ket gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki gyer­mek­pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sa, minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, majd elő­ter­jesz­tést tett a letartóztatásukra.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a ter­hel­tek eljá­rás­be­li jelen­lé­té­nek és a bizo­nyí­tás zavar­ta­lan­sá­gá­nak biz­to­sí­tá­sa, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek kizá­rá­sa érde­ké­ben indít­vá­nyoz­ta, hogy a nyo­mo­zá­si bíró ren­del­je a gya­nú­sí­tot­tak letartóztatását.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja - oszt­va az ügyész­ség állás­pont­ját -  elren­del­te a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dést mind­há­rom gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban. A vég­zés nem végleges.