Főoldal » Archív » Az ügyészség indítványára elrendelte a törökszentmiklósi verekedő letartóztatását a bíróság

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a török­szent­mik­ló­si fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát a Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság­nál, aki 2019. május 3-án az esti órák­ban min­den ok és indok nél­kül Török­szent­mik­ló­son, az egyik Nem­ze­ti Dohány­bolt­ban rátá­madt két ott tar­tóz­ko­dó sér­tett­re, meg­ütöt­te őket úgy, hogy mind­két sér­tett­nek 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek. Moti­vá­lat­lan cse­lek­mé­nye és a gya­nú­sí­tott val­lo­má­sa alap­ján a ható­ság soron kívül elren­del­te a gya­nú­sí­tott igaz­ság­ügyi elme­or­vos szak­ér­tői vizsgálatát.

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség 2019. május 9-én elren­del­te a gya­nú­sí­tott elő­ál­lí­tá­sát, ő azon­ban a lak­cí­mén meg­je­le­nő intéz­ke­dő rend­őrök elől meg­szö­kött, majd a mene­kü­lé­se során két autót is önké­nye­sen, a jogo­sult enge­dé­lye nél­kül hasz­nált. Mind­ezek alap­ján a férfi meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó azzal, hogy a bün­te­tő­el­já­rás alatt újabb bűn­cse­lek­ményt, 2 rend­be­li jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­tét követ­te el, mely bűn­cse­lek­mé­nyek nyo­mo­zá­sát a nyo­mo­zó ható­ság a folya­mat­ban lévő bün­te­tő ügy­höz egye­sí­tet­te. A gya­nú­sí­tott szö­ké­se, vala­mint az, hogy újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, indo­kolt­tá teszi a gya­nú­sí­tott letartóztatását.

A szö­kés­ben lévő gya­nú­sí­tot­tat a rend­őr­ség 2019. május 9-én elfog­ta és őri­zet­be vette.

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en elrendelte.