Főoldal » Hírek » Az ügyészség indítványát követően nem kap enyhébb büntetést a pénzhamisító férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la alap­ta­lan­nak látta az első­fo­kon pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt elítélt domb­egy­há­zi férfi bün­te­té­sé­nek eny­hí­té­se irán­ti fellebbezéseket

A Gyu­lai Tör­vény­szék a bűnös­sé­gét beis­me­rő és a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról lemon­dó 29 éves fér­fit társ­tet­tes­ség­ben elkö­ve­tett pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te és fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt 6 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te vala­mint elren­del­te koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek végrehajtását.

A tény­ál­lás sze­rint a férfi és tár­sai 2018. év végén házi­la­go­san fény­má­sol­tak 500, 1.000 és 10.000 forin­tos cím­le­tű bank­je­gye­ket, ame­lyek­kel Békés megyei tele­pü­lé­se­ken több üzlet­ben kísé­rel­tek meg fizet­ni, rész­ben siker­rel. A bűn­tár­sak Romá­ni­á­ban is isme­ret­len mennyi­sé­gű hamis bank­je­gyet hoz­tak for­ga­lom­ba úgy, hogy abból fizet­ték szó­ra­ko­zá­su­kat illet­ve azo­kat való­di kész­pénz­re váltották.

Az első­fo­kú íté­let ellen a férfi és védő­je jelen­tett be fel­leb­be­zést a bün­te­tés eny­hí­té­se érdekében.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la az eny­hí­tés­re irá­nyu­ló fel­leb­be­zé­se­ket a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en alap­ta­lan­nak látta. Úgy ítél­te meg, hogy az első­fo­kú íté­let­tel kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­ma ará­nyos, az meg­fe­le­lő­en iga­zo­dik az elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek tár­gyi súlyá­hoz, a férfi javá­ra és ter­hé­re érté­kel­he­tő körül­mé­nyek­hez vala­mint a sze­mé­lyé­ben rejlő tár­sa­da­lom­ra veszélyességhez.