Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Az ügyészség indítványozta a bárddal rabló elkövetők letartóztatását

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te annak a két szerb állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak, akik szer­da este meg­pró­bál­tak kira­bol­ni egy bol­tot Sze­ged belvárosában. 

A gyanú sze­rint a har­minc­négy és har­minc­ki­lenc éves elkö­ve­tők 2019. feb­ru­ár 6-án, kora este, egy sze­ge­di üzlet­hez men­tek, azzal a szán­dék­kal, hogy onnan pénzt visz­nek el. Az idő­seb­bik gya­nú­sí­tott bement a bolt­ba, majd fel­szó­lí­tot­ta az eladót, hogy adja át a bevé­telt. Az elkö­ve­tő elő­vett a ruhá­za­tá­ból egy bár­dot, vala­mint egy kést, ame­lyek­kel fenye­ge­tő moz­du­la­to­kat tett. A másik elkö­ve­tő eköz­ben a bolt előtt vára­ko­zott és figyelt. A bolt­ba belé­pett egy vásár­ló, ennek hatá­sá­ra az elkö­ve­tő elrak­ta a bár­dot és a kést, majd távo­zott az üzletből.

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség az 5-10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint annak a veszé­lye miatt, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén a gya­nú­sí­tot­tak a bizo­nyí­tá­si eljá­rás meg­ne­he­zí­té­sé­re törekedhetnek.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság az indít­vány­ról a mai napon ülé­sen dönt.

Az elkö­ve­tők őri­zet­be véte­lé­ről készült videó, vala­mint a gya­nú­sí­tot­tak­nál talált esz­kö­zök­ről készült fény­ké­pek a rend­őr­ség hon­lap­ján az aláb­bi lin­ken megtekinthetők:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rablasi-kiserlet-szegeden#4