Főoldal » Hírek » Az ügyészség indítványozta a sértettet kizsákmányoló emberkereskedő letartóztatását - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val, sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­se érde­ké­ben elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te, vala­mint más bűn­cse­lek­mény miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2020. novem­ber 7. és 10. között egy rác­ke­reszt­úri ház­ban a sér­tet­tet bezár­va tar­tot­ta, erő­szak­kal arra kény­sze­rí­tet­te, hogy pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­tas­son, és az abból szár­ma­zó jöve­del­met tőle elvette.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott a ház egyik áram nél­kü­li helyi­sé­gé­be  bezár­ta a sér­tet­tet, és a helyi­ség­ről a kilin­cset eltá­vo­lí­tot­ta. A férfi erő­szak­kal  arra kény­sze­rí­tet­te a nőt, hogy az oda­ér­ke­ző sze­mé­lyek­kel anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végez­zen. A gya­nú­sí­tott a sér­tet­től a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gért kapott pénzt elvet­te, és azért, hogy a nő a mun­kát tovább­foly­tas­sa, több­ször bán­tal­maz­ta. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, nála töb­bek között a vese trau­más állo­mány­vér­zé­se ala­kult ki.

A gya­nú­sí­tott által elkö­ve­tett cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és súlyos tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel ala­po­san lehet tar­ta­ni attól, hogy szö­kés­sel, elrej­tő­zés­sel igye­kez­ne kivon­ni magát a bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alól, vala­mint fenn­áll annak a veszé­lye, hogy sza­ba­don bocsá­tá­sa ese­tén a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val, vagy más módon a bizo­nyí­tást megnehezítené.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és elren­del­te a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság dön­té­se védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán nem végleges.