Főoldal » Archív » Az ügyészség indítványozta a szexuális erőszakkal gyanúsított nigériai férfi letartóztatását – VIDEÓVAL az elfogásról

A férfi nem akart fizet­ni a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sért, hanem rátá­madt a sér­tett­re; a Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett a  nyo­mo­zá­si bíró­nál a sze­xu­á­lis erő­szak­kal meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sí­tott, huszon­két éves nigé­ri­ai férfi letar­tóz­ta­tá­sa érdekében.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2020. ápri­lis 11-én, dél­után, sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást kívánt igény­be venni egy nőtől, azon­ban nem volt haj­lan­dó előre kifi­zet­ni a szol­gál­ta­tás ellen­ér­té­két. Ami­kor a sér­tett távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel, a férfi rátá­madt, foj­to­gat­ta és sze­xu­á­li­san is bán­tal­maz­ta. A rend­őr­ség a bűn­cse­lek­ményt köve­tő­en néhány órán belül elfog­ta és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt, majd elő­ter­jesz­tést tett a letartóztatására.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a gya­nú­sí­tott jelen­lé­te az eljá­rás­ban, és a bizo­nyí­tás zavar­ta­lan­sá­ga csak a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés­sel biz­to­sít­ha­tó, ezért indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letartóztatására.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban hol­nap dönt.

Az üggyel kap­cso­la­tos, vide­ót is tar­tal­ma­zó rend­őr­sé­gi köz­le­mény itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/alig-negy-ora-alatt-fogtak-el-egy-eroszaktevo-