Főoldal » Archív » Az ügyészség indítványozta a varázsdohány árusítással gyanúsított páros letartóztatását

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a kábítószer-kereskedelemmel gya­nú­sí­tott anya és lánya letartóztatását.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy ötven­há­rom éves nő és huszon­két éves lánya egy VII. kerü­le­ti lakás­ban kábí­tó­szert és úgy­ne­ve­zett varázs­do­hányt árultak.

A BRFK VII. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga fel­de­rí­tet­te a kábítószer-kereskedelmet, és 2020. ápri­lis 21-én elfog­ta a párost, aki­ket gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki, majd elő­ter­jesz­tést tett a letartóztatásukra.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a ter­hel­tek eljá­rás­be­li jelen­lé­té­nek és a bizo­nyí­tás zavar­ta­lan­sá­gá­nak biz­to­sí­tá­sa, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek kizá­rá­sa érde­ké­ben indít­vá­nyoz­ta, hogy a nyo­mo­zá­si bíró ren­del­je el a két nő letartóztatását.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az indít­vány­ról a mai napon határoz.