Főoldal » Hírek » Az ügyészség indítványozta az intézkedő rendőrökre késsel támadó újbudai férfi letartóztatását - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a több hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés miatt elren­delt nyo­mo­zás­ban indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letartóztatására.

Mint ismert, 2023. janu­ár 12-én este, egy Buda­pest XI. kerü­le­ti társas­házból állam­pol­gá­ri beje­len­tés érke­zett a rend­őr­ség­re, mivel az ott lakó 35 éves férfi kala­páccsal törte be egyik szom­széd­ja ajta­ját.

A hely­szín­re érke­ző rend­őrök a tár­sas­ház folyo­só­ján intéz­ke­dés alá von­ták a fér­fit, aki eköz­ben az eljá­ró rend­őrök­re támadt, és pró­bál­ta meg­aka­dályozni a bilin­cse­lé­sét. Ennek során az elkö­ve­tő egy 17 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel azért, hogy meg­öl­je őket, mind­há­rom rend­őrt megszúrta.

A táma­dás következ­té­ben az egyik rend­őr a comb­ján, a másik a kar­ján és a mell­ka­sánszen­ve­dett szúrt sérü­lést, míg a har­ma­dik rend­őrt szív­tá­jé­kon érte az egyik szú­rás, aki az elszen­ve­dett sérü­lés miatt éle­tét vesztette.

A nyo­mo­zó főügyész­ség elren­del­te a férfi őri­ze­tét, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki. Az elkö­ve­tő nem tett val­lo­mást és panasszal élt a gya­nú­sí­tás ellen.

A gya­nú­sí­tott bün­te­tett előéletű, koráb­ban is erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt ítél­ték el, cse­lek­mé­nyét garáz­da­ság és testi sér­tés miatt kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el, és hasonló bűn­cse­lek­mény miatt jelen­leg más bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt is áll.

Az elkö­ve­tő ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le tíz évtől húsz évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés.

Tekin­tet­tel arra, hogy fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés és a bűn­is­mét­lés veszé­lye, a főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja vasár­nap dönt.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi és ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek itt érhe­tő­ek el:https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megszurtak-harom-rendort-ujbudan-egyikuk-eletet, https://ugyeszseg.hu/orizetben-a-ferfi-aki-ejszaka-kessel-tamadt-az-intezkedo-rendorokre-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/.