Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség » Az ügyészség indítványozta három kábítószer-kereskedő letartóztatását, valamint bűnügyi felügyeletét-FOTÓVAL- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a két fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, vala­mint egy fér­fi­nak a bűn­ügyi fel­ügye­le­tét, akik kábí­tó­szer vásár­lá­sá­ban, illet­ve érté­ke­sí­té­sé­ben működ­tek közre azért, hogy azt tovább értékesítsék.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint az egyik gya­nú­sí­tott a másik gya­nú­sí­tott által Szé­kes­fe­hér­vár­ról Buda­pest­re szál­lí­tott ter­helt­nek egy előre meg­be­szélt buda­pes­ti talál­ko­zó­he­lyen, 2020. szep­tem­ber 2-án kábí­tó­szert érté­ke­sí­tett, ame­lyet a ter­helt tovább akart értékesíteni.

A nyo­mo­zó ható­ság a gya­nú­sí­tot­tak cse­lek­mé­nyét lelep­lez­te, a hely­szí­nen a ter­hel­tek ruhá­za­tá­ból közel 1000 000 Ft-ot, vala­mint a gép­ko­csi­ból 470 eurót fog­lalt le. Lefog­lal­ta az autó­ban és az elfo­gást köve­tő­en tar­tott ház­ku­ta­tás során talált továb­bi kábí­tó­szert is.

A gya­nú­sí­tot­tak ese­té­ben ala­po­san fel­te­he­tő, hogy a bizo­nyí­tást össze­be­szé­lés­sel, illet­ve jog­el­le­nes befo­lyá­so­lás­sal meg­ne­he­zí­te­nék, vala­mint újabb bűn­cse­lek­ményt követ­né­nek el, vala­mint ket­te­jük­kel szem­ben a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye is fennáll.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, vala­mint egy ter­helt bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el a moz­gá­sát nyo­mon köve­tő tech­ni­kai esz­köz­zel való ellen­őr­zés­sel. A letar­tóz­ta­tá­sok­ra vonat­ko­zó bírói dön­tés védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán nem vég­le­ges, míg a bűn­ügyi fel­ügye­let­re vonat­ko­zó dön­tés vég­le­ges­sé vált.

A nyo­mo­zó ható­ság elfo­gás­ról és ház­ku­ta­tás­ról készí­tett kép­fel­vé­te­lei az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/drog-atadasa-kozben-csaptak-le-a-rendorok-a#10