Főoldal » Archív » Az ügyészség megkötötte az első büntetőeljárási egyezségeket Somogy megyében

A 2018 júli­u­sá­ban hatály­ba lépett új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény lehe­tő­sé­get terem­tett arra, hogy a vád­eme­lés előtt az ügyész­ség és a ter­helt egyez­sé­get kös­sön a bűnös­ség beis­me­ré­sé­ről és ennek következményeiről.

Az új tör­vé­nyi ren­del­ke­zés hatály­ba lépé­se után a ter­hel­tek és védő­ik szá­mos olyan - első­sor­ban kis tár­gyú súlyú bűn­cse­lek­mény, így ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt indult - bűn­ügy­ben ter­jesz­tet­tek elő egyez­ség­kö­tés­re irá­nyu­ló kez­de­mé­nye­zést, melye­ket az ügyész­ség nem támo­ga­tott, mivel más eljá­rá­si for­mák alkal­ma­sabb­nak mutat­koz­tak a bün­te­tő­el­já­rá­sok haté­kony és idő­sze­rű befejezésére.

Az elmúlt idő­szak­ban azon­ban az ügyész­ség kez­de­mé­nye­zé­se alap­ján két olyan nagy tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mény miatt indult bűn­ügy­ben sike­rült egyez­sé­get kötni a ter­hel­tek­kel, ame­lyek­ben érvé­nye­sül­het a jog­in­téz­mény célja, misze­rint a ter­helt aktív köz­re­mű­kö­dé­sé­vel elke­rül­he­tő válik egy hossza­dal­mas és költ­sé­ges bizo­nyí­tá­si eljárás.

Az első egyez­sé­get a Somogy Megyei Főügyész­ség kötöt­te meg egy minő­sí­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indí­tott bűn­ügy ter­helt­jé­vel, míg a másik ügy­ben a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség­nek sike­rült meg­egye­zés­re jut­nia a jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott fér­fi­val, aki közel 16 mil­lió forint adót mulasz­tott el meg­fi­zet­ni az álla­mi költségvetésnek.

A meg­kö­tött egyez­ség­ben a gya­nú­sí­tott a beis­me­rő val­lo­más mel­lett vál­lal­ta, hogy a több mil­lió forin­tos adó­hi­ányt 2019 októ­be­ré­ig meg­fi­ze­ti a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal­nak, mely­nek tel­je­sü­lé­se ese­tén az ügyész­ség az egyez­ség alap­ján emelt vád­ira­tá­ban mél­tá­nyos tar­ta­mú, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tesz indítványt.