Főoldal » Hírek » Az ügyészség sikeresen támadta egy közismert bank általános szerződési feltételeit- a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyé­szi fel­lé­pés nyo­mán meg­erő­sí­tést nyert, hogy a fogyasz­tó bíró­ság előt­ti igény­ér­vé­nye­sí­té­si lehe­tő­sé­gét kor­lá­toz­za, ezért érvény­te­len az olyan szer­ző­dé­si fel­té­tel, amely alap­ján a jog­vi­ták elbí­rá­lá­sá­ra a felek alá­ve­tik magu­kat a szer­ző­dés­ben a vál­lal­ko­zó által meg­ha­tá­ro­zott bíró­ság vagy válasz­tott­bí­ró­ság kizá­ró­la­gos illetékességének.

Tisz­tes­ség­te­len, ha a bank a saját nyil­ván­tar­tá­sai alap­ján iga­zol­hat­ja a banki papí­rok fogyasz­tó­nak tör­tént meg­kül­dé­sét. Ilyen kikö­tés ese­tén ugyan­is egy jog­vi­tá­ban a fogyasz­tó­nak kell bizo­nyí­ta­ni azt, hogy a doku­men­tu­mo­kat a bank nem vagy hiá­nyo­san küld­te meg, ráadá­sul a szer­ző­dés­ben az érin­tett banki doku­men­tu­mok köre sem meghatározott.

Az ará­nyos­ság elvét sérti, ha a bank bár­mely kis össze­gű fize­té­si köte­le­zett­ség elmu­lasz­tá­sa ese­tén – akkor is, ha annak nin­cse­nek komoly követ­kez­mé­nyei – drasz­ti­kus és szük­ség­te­len jog­kö­vet­kez­mény­ként, azon­na­li hatállyal fel­mond­hat­ja a szerződést.

Az egy­ol­da­lú szer­ző­dés­mó­do­sí­tá­si jog kikö­té­se is tisz­tes­ség­te­len, ha a szer­ző­dé­si fel­té­tel nem tar­tal­maz­za, hogy a vál­to­zás milyen módon és mér­ték­ben hat ki a fogyasz­tó fize­té­si köte­le­zett­sé­gé­re. Az ilyen fel­té­tel az átlát­ha­tó­ság elvé­nek nem felel meg és súlyo­san meg­bont­ja a fogyasz­tók hát­rá­nyá­ra a jogok és köte­le­zett­sé­gek egyen­sú­lyát.