Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Az új ügyvezető nem foglalkozott a könyveléssel és a cég bevételét is elsikkasztotta- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és szám­vi­tel rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő­je­ként nem gon­dos­ko­dott a cég tevé­keny­sé­gé­nek elszá­mo­lá­sá­ról, illet­ve áron alul érté­ke­sí­tet­te a tár­sa­ság ingat­la­nát, majd a kapott pénzt jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­tot­ta.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a 45 éves vád­lott 2017 szep­tem­be­ré­ben vette át a nagy­atá­di szék­he­lyű kft. veze­té­sét és üzlet­rész vásár­lá­sa útján a tár­sa­ság több­sé­gi tulaj­do­no­sa is lett.

A cég a veze­tő­vál­tás évé­ben és 2018-ban foly­ta­tott még gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get, azon­ban az ügy­ve­ze­tő a ren­de­zett köny­ve­lé­si irat­anyag­gal ren­del­ke­ző tár­sa­ság továb­bi könyv­ve­ze­té­sé­hez szük­sé­ges bizony­la­to­kat a köny­ve­lő­nek nem adta át, vala­mint nem készí­tet­te el és nem tette közzé a cég beszá­mo­ló­ját, így a kft. vagyo­ni hely­ze­té­nek átte­kin­té­sét meg­hi­ú­sí­tot­ta.

A vád­lott 2018 júni­u­sá­ban lénye­ge­sen for­gal­mi érté­ke alatt adta el a kft. telep­he­lyé­ül szol­gá­ló és tulaj­do­ná­ban lévő majd­nem 87 mil­lió forint érté­kű ingat­lant, ami­kor azon 10 mil­lió forin­tért adott túl. A sér­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­ság azon­ban ehhez az összeg­hez sem jutott hozzá, mivel azt a nő a cég szám­lá­já­ról az uta­lást köve­tő napok­ban kész­pénz­ben fel­vet­te és saját cél­ja­i­ra for­dí­tot­ta.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést és vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyo­zott a vád­lot­tal szem­ben.