Főoldal » Hírek » Az ukrán határon akarta lefejelni a pénzügyőrt egy férfi - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként a fér­fit, aki tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a sza­bol­csi férfi 2022. júli­us 29-én sze­mély­gép­ko­csi­já­val kilé­pés­re jelent­ke­zett a lónyai köz­úti határ­át­ke­lő­he­lyen és Ukraj­ná­ba kívánt távoz­ni. A vám­el­len­őr­zést vég­re­haj­tó pénz­ügy­őr őrmes­ter a sze­mély­gép­ko­csi cso­mag­te­ré­nek átvizs­gá­lá­sát köve­tő­en a jármű motor­ház­te­te­jé­nek fel­nyi­tá­sát is kérte a fér­fi­tól, aki azon­ban azt meg­ta­gad­ta, miköz­ben azt a kije­len­tést tette az eljá­ró hiva­ta­los sze­mély­nek, hogy az: „üres, mint a feje!”.

Ezt köve­tő­en a férfi a pénz­ügy­őr felé olyan fenye­ge­tést fogal­ma­zott meg, hogy eljá­rá­sa miatt a csa­lád­já­nak – akik­nek a lakó­he­lyét isme­ri – baja fog esni, majd fenye­ge­tő­en az őrmes­ter köz­vet­len köze­lé­be lépett és – meg­kö­ze­lí­tő­leg 10 cen­ti­mé­ter­re a pénz­ügy­őr arcá­tól – feje­lő moz­du­la­tot tett, ame­lyet rövid­del ezután meg­is­mé­telt. Az agresszív fel­lé­pés miatt hát­rál­ni kény­sze­rü­lő hiva­ta­los sze­mélyt a férfi követ­te és tovább­ra is feje­lő moz­du­la­to­kat tett irá­nyá­ba, végül továb­bi köze­le­dé­sét a pénz­ügy­őr testi kény­szer­rel aka­dá­lyoz­ta meg.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te a férfi elő­ál­lí­tá­sát, ame­lyet azon­ban nem lehe­tett vég­re­haj­ta­ni, mivel a lak­cí­me­ként beje­len­tett ingat­la­non nem volt lakó­épü­let, így az isme­ret­len helyen tar­tóz­ko­dó férfi ellen elfo­ga­tó­pa­ran­csot adtak ki.

A kiadott elfo­ga­tó­pa­rancs teg­nap este ered­mény­re veze­tett, az ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki.

A férfi pár nap­pal jelen cse­lek­ményt meg­elő­ző­en költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­tét is elkö­vet­te, amely miatt a bíró­ság egy év, vég­re­haj­tá­sá­ban három évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel indít­vá­nyoz­za a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, amely kény­szer­in­téz­ke­dés­ről a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja vasár­nap dönt.

A cse­lek­ményt tér­fi­gye­lő kame­ra rög­zí­tet­te.