Főoldal » Archív » Az ún. bőnyi rendőrgyilkosság ügyében a Központi Nyomozó Főügyészség Győri Regionális Osztálya élet és közbiztonság elleni bűncselekmények miatt emelt vádat a Győri Törvényszéken

Az elkö­ve­tőt hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re, több ember éle­tét veszé­lyez­te­tő ember­ölés bűn­tet­té­vel, vala­mint lőfegy­ver enge­dély nél­kü­li tar­tá­sá­val elkö­ve­tett lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja az ügyészség.

A vád­irat lénye­ge sze­rint 2016. októ­ber 26-án reg­gel a rend­őr­ség hiva­tá­sos állo­má­nyú tag­jai más ügy­ben Bőny köz­ség­ben ház­ku­ta­tást akar­tak tar­ta­ni a vád­lott­nál, aki a házá­ba jog­sze­rű­en belé­pő egyik rend­őr­re, néhai Pál­völ­gyi Péter rend­őr alez­re­des­re az álta­la koráb­ban enge­dély nél­kül meg­szer­zett, éles lőszer­rel töl­tött gép­ka­ra­béllyal egy rövid soro­za­tot adott le, amely löve­dé­kek közül egy, az intéz­ke­dő rend­őrt a fején elta­lál­ta, aki a lövés okoz­ta sérü­lés miatt a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A vád­lott által leadott, több más sze­mély éle­tét veszé­lyez­te­tő lövé­se­ket köve­tő­en a ter­ve­zett ház­ku­ta­tás miatt a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó két másik rend­őr a vád­lott­ra több lövést adott le, ame­lyek közül egy a vád­lot­tat a tes­tén eltalált.

A vád­lot­tat két órá­val a cse­lek­mény elkö­ve­té­sét köve­tő­en a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont hely­szín­re kiér­ke­zett tag­jai fog­ták el.

Az elfo­gást köve­tő hely­szí­ni szem­le során a vád­lott által enge­dély nél­kül meg­szer­zett és házá­ban külön­bö­ző helye­ken elrej­tett lőfegy­ve­re­ket és lősze­re­ket találtak.

A vád­lott beszá­mí­tá­si képes­sé­gé­ben nem korlátozott.

A cse­lek­mény akár élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is büntethető.

A vád­lott jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van.