Főoldal » Archív » Az utas magára vállalta a sofőr szabálysértését - vádemelés a valótlan vallomások miatt

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hamis vád és hamis tanú­zás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy sofőr­rel és uta­sa­i­val szem­ben, akik az autós ellen foly­ta­tott sza­bály­sér­té­si eljá­rás­ban hami­san állí­tot­ták, hogy nem ő, hanem egyik utas­tár­suk vezet­te a járművet.

Az ügy előz­mé­nye, hogy a har­minc­hat éves jános­hal­mi sofőr és három utasa 2016. novem­ber 14-én, dél­után, a 6. számú főúton köz­le­ke­dett, ami­kor a pót­ko­csit von­ta­tó autót iga­zol­tat­ta a rend­őr­ség. Az ellen­őr­zés során kide­rült, hogy az autós­nak nincs a jár­mű­sze­rel­vény veze­té­sé­hez szük­sé­ges „E” kate­gó­ri­ás veze­tői enge­dé­lye. A sofőr­rel szem­ben emi­att enge­dély nél­kü­li veze­té­sért sza­bály­sér­té­si eljá­rás indult a Kis­kun­ha­la­si Rendőrkapitányságon.

A sofőrt a sza­bály­sér­té­si eljá­rás­ban 2017. janu­ár 12-én meg­hall­gat­ták, és valót­la­nul úgy nyi­lat­ko­zott, hogy a jár­műt az iga­zol­ta­tást meg­elő­ző­en nem ő, hanem az egyik utas­tár­sa vezette.

A ható­ság 2017 feb­ru­ár­já­ban és már­ci­u­sá­ban meg­hall­gat­ta tanú­ként az autó három uta­sát is. Egyi­kük a sza­bály­sér­tés elkö­ve­té­sét magá­ra vál­lal­ta és valót­la­nul azt val­lot­ta, hogy a jár­mű­vet ő vezet­te. Egyéb­ként ő sem ren­del­ke­zett a szük­sé­ges kate­gó­ri­á­jú veze­tői enge­déllyel. A többi utas – egy nő és egy férfi – valót­la­nul szin­tén olyan val­lo­mást tet­tek, hogy nem az autós, hanem a sza­bály­sér­tést magá­ra vál­la­ló utas­tár­suk vezet­te az autót.

A sza­bály­sér­té­si ható­ság a sofőr fele­lős­sé­gét a valót­lan nyi­lat­ko­za­tok elle­né­re meg­ál­la­pí­tot­ta, ezért őt 140.000 forint pénz­bír­ság­gal és öt köz­úti köz­le­ke­dé­si elő­éle­ti pont­tal sújtotta.

Az ügyész­ség a sofőrt hamis vád, míg uta­sa­it hamis tanú­zás vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű autós­sal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés, míg bün­tet­len elő­éle­tű uta­sa­i­val szem­ben köz­ér­de­kű munka és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.