Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Az utasa halálát okozta a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt ittasan vezető férfi – a Vas Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te és jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt bűn­tet­te miatt emelt vádat egy letar­tóz­ta­tott fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő itta­san oko­zott bal­ese­tet, amely­nek során utasa kire­pült az autó­ból és a hely­szí­nen elhunyt.

A vád­irat sze­rint a jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt álló, veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző elkö­ve­tő 2022 decem­be­ré­ben itta­san veze­tett autót Halas­tó felől Hegy­hát­sál irá­nyá­ba a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb sebes­sé­get meg­ha­la­dó­an. A férfi az autó­val egy emel­ke­dő után 130-140 km/h sebes­ség­gel az útpad­ká­ra, majd a szán­tó­föld­re sod­ró­dott, több­ször meg­per­dült a ten­ge­lye körül, átre­pült egy URH-állomás kerí­té­se felett és a tető­le­me­zén állt meg.

Az elkö­ve­tő és utasa a biz­ton­sá­gi öve­i­ket nem hasz­nál­ták, ezért kizu­han­tak az autóból.

Az utas a bal­eset követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. Amennyi­ben a biz­ton­sá­gi övét hasz­nál­ja, leg­fel­jebb súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett volna.

A vád­lott – aki a bal­eset­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett – meg­szeg­te a KRESZ ren­del­ke­zé­se­it, ugyan­is veze­tői enge­dély nél­kül, jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt úgy vezet­te az autót sze­szes ital fogyasz­tott, vala­mint lakott terü­le­ten kívül a meg­en­ge­dett 90 km/h sebes­ség­nél gyor­sab­ban haladt. A sér­tett és a vád­lott is meg­szeg­te a KRESZ sza­bályt, mert a biz­ton­sá­gi övet nem használták. 

A járá­si ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés, köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től vég­le­ges hatá­lyú eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vissza­eső vád­lot­tal szem­ben, aki­nek a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Kör­men­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.