Főoldal » Hírek » Az utcabálon kezdődött, a városban folytatódott a verekedés - rendőrségi fotókkal - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt négy férfi ellen, akik össze­ve­re­ked­tek Dabas bel­vá­ro­sá­ban, majd egyi­kük autó­val ütöt­te el az ellenfelét.

A vád­irat sze­rint még 2021 júli­u­sá­ban egy Dabas köz­pont­já­ban tar­tott utca­bál végén ala­kult ki szó­vál­tás az elkö­ve­tők között, amely dula­ko­dás­ba for­dult. Ekkor még a bál többi részt­ve­vő­je szét­vá­lasz­tot­ta őket.

A kedé­lyek azon­ban nem csil­la­pod­tak. Az egyik elkö­ve­tő - egyéb­ként itta­san - távo­zott autó­já­val a hely­szín­ről, de a város­ban hajt­va meg­lát­ta a posta előtt a másik három fér­fit. Ekkor meg­állt, majd kiszáll­va hoz­zá­juk lépett és újra vere­ked­ni kezd­tek. A másik három férfi egyi­ké­nek élet­tár­sa idő­köz­ben szin­tén a hely­szín­re érke­zett autó­val. Ez a férfi kipa­ran­csol­ta élet­tár­sát a veze­tő ülés­ből, majd itta­san beült a kor­mány mögé és gázt adva egye­ne­sen fel­haj­tott a jár­dá­ra azért, hogy a velük újra össze­ve­re­ke­dő elkö­ve­tőt elüs­se. Ez sike­rült is neki.

Ezután - nem törőd­ve azzal, hogy élet­tár­sa és egy másik nő is meg­in­dult a jármű felé, hogy kiszál­lít­sa abból - tola­tott azért, hogy ismét neki hajt­son az éppen talp­ra álló, elütött elkö­ve­tő­nek. Miu­tán ismét elő­re­me­net­be kap­csolt és gázt adott, elso­dor­ta élet­tár­sát és az autó ajta­já­ba kapasz­ko­dó másik nőt is. Ennek követ­kez­té­ben a férfi élet­tár­sa dara­bos sze­mé­rem­csont­tö­rést, míg a másik nő és az elütött másik elkö­ve­tő rán­du­lá­sos és zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A fér­fit egyéb­ként koráb­ban eltil­tot­ták a járművezetéstől.

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te illet­ve annak kísér­le­te, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge és jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt bűn­tet­te miatt emelt vádat.

Az eset­tel kap­cso­la­tos képek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg: 

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/felszamoltak-a-verekedest#2