Főoldal » Hírek » Az utcán bántalmazta ismerősét egy budapesti férfi - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 41 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020 júni­u­sá­ban, egy újpes­ti üzlet előtt, itta­san szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy isme­rő­sé­vel, akit ezt köve­tő­en dur­ván bántalmazott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. júni­us 11-én kora este talál­ko­zott pár isme­rő­sé­vel, köz­tük a sér­tet­tel, és egé­szen más­nap haj­na­lig együtt ita­loz­tak. A tár­sa­ság a haj­na­li órák­ban egy IV. kerü­le­ti éjjel-nappali bolt előtt tar­tóz­ko­dott, ami­kor a vád­lott és a sér­tett között szó­vál­tás ala­kult ki. Ennek során a vád­lott rátá­madt a másik fér­fi­ra, meg­rúg­ta őt, aki ezt viszo­noz­ta, majd újabb, köl­csö­nös rúgá­sok követ­ték egy­mást, amely­nek során a sér­tett egyen­sú­lyát vesz­tet­te, és beesett a par­ko­ló autók közé. A vád­lott ekkor oda­lé­pett a föl­dön fekvő fér­fi­hoz, és több­ször meg­rúg­ta a fején és a hátán.

Egyik isme­rő­sük ezután a vád­lott és a sér­tett közé állt, ami­kor azon­ban ellé­pett onnan, a vád­lott újra bán­tal­maz­ni kezd­te a sér­tet­tet, elő­ször ököl­lel meg­ütöt­te, majd több alka­lom­mal meg­ta­pos­ta, illet­ve meg­rúg­ta a föl­dön fekvő fér­fit. A sér­tett ezután két­szer is meg­pró­bált fel­áll­ni a föld­ről, ami­hez a vád­lott a kezét nyúj­tot­ta és fel­se­gí­tet­te őt, a követ­ke­ző moz­du­lat­tal azon­ban újabb ütést mért rá, ami­nek hatá­sá­ra a férfi mind­két alka­lom­mal ismét föld­re került. Végül az egyik isme­rő­sé­nek a segít­sé­gé­vel sike­rült fel­áll­nia, és elhagy­nia a helyszínt.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett test­szer­te, de külö­nö­sen a fején, zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban az elkö­ve­tés kitar­tó módja és inten­zi­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy a vád­lott a sér­tett­nek élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket okoz­zon, azok elma­ra­dá­sa a vélet­len­nek volt köszön­he­tő. 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 41 éves fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tett kísér­le­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratban.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len a szó­vál­tás, vala­mint a vád­lott táma­dá­sa és a köl­csö­nös rúgá­sok láthatóak.