Főoldal » Archív » Az utcán verekedtek, vádat emeltek ellenük

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt vádat emelt két közép­ko­rú hejő­sza­lon­tai fér­fi­val szem­ben.

A vád sze­rint a vád­lot­tak 2019. augusz­tus 5-én, éjjel, Hejő­sza­lon­tán, a szom­széd­juk­ban lévő lakó­ház­ban közö­sen sze­szes italt fogyasz­tot­tak, majd itta­san vesze­ked­ni kezd­tek egy­más­sal. A vita hevé­ben mind­ket­ten arra jutot­tak, hogy konf­lik­tu­su­kat pusz­tán szó­vál­tás­sal nem lehet ren­dez­ni, ezért a ház­ból kimen­tek az utcá­ra, ahol vere­ked­ni kezd­tek. Ennek során az egyik férfi egy kés­sel hado­nász­va meg­vág­ta hara­go­sa arcát, majd mind­ket­ten külön­bö­ző szerszám- és taka­rí­tó­esz­kö­zök nye­le­it vet­ték maguk­hoz és azok­kal ütöt­ték egy­mást, ahol érték.  A vere­ke­dés­nek a kiér­ke­ző rend­őrök vetet­tek véget.

A köl­csö­nös bán­tal­ma­zás során mind­két vád­lott nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban egy­más­sal szem­ben könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt nem ter­jesz­tet­tek elő magán­in­dít­ványt.

A vád­lot­tak kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat kelt­sen.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tak egyi­ké­vel szem­ben elzá­rás, míg mási­kuk­kal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és az elkö­ve­tés­hez hasz­nált esz­kö­zök elkob­zá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járás­bí­ró­ság­hoz.