Főoldal » Hírek » Az utcán verte meg a sértettet - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki éjjel az utcán verte meg sértettet.

A vád­irat sze­rint az egy­aránt ittas álla­pot­ban lévő elkö­ve­tő és sér­tett 2021. novem­ber 21-én, 23 óra­kor Doro­gon, az utcán tar­tóz­kod­tak. Az elkö­ve­tő és a sér­tett  szó­vál­tá­sa során a sér­tett férfi el akar­ta hagy­ni a hely­színt. A táma­dó férfi azon­ban meg­ra­gad­ta a sér­tett kabát­ját a vál­lá­nál, annál fogva vissza­rán­tot­ta, és egy­szer, ököl­lel arcon ütöt­te, ami­től sér­tett a föld­re esett. Ezután az erő­sza­kos férfi egy alka­lom­mal fejbe rúgta a föl­dön fekvő sér­tet­tet, majd leha­jolt hozzá és több­ször ököl­lel meg­ütöt­te a vállát.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, ugyan­ak­kor a bán­tal­ma­zás alkal­mas volt ennél súlyo­sabb sérü­lés okozására.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.