Főoldal » Hírek » Az utcán vonszolta volt élettársát a szakítást feldolgozni nem tudó férfi - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 43 éves férfi ellen kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt. A férfi nem tudta fel­dol­goz­ni a sza­kí­tást, ezért hóna­po­kon keresz­tül szid­ta és bán­tal­maz­ta volt élet­tár­sát, továb­bá a mene­kü­lő nőt az utcán vonszolta. 

A vád­irat sze­rint a férfi élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt a sér­tet­tel egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen. Mivel rend­sze­re­sen verte a nőt, a volt párja sza­kí­tott vele, a férfi pedig elköl­tö­zött a lakásból.

A vád­lott nem tudott bele­tö­rőd­ni a sza­kí­tás­ba, ezért több­ször fel­ke­res­te lakó­he­lyén a sér­tet­tet. A férfi a nővel min­den eset­ben szó­vál­tást kez­de­mé­nye­zett, majd bán­tal­maz­ta - ököl­lel a fejét ütle­gel­te, fel­po­foz­ta, lábon, ille­tő­leg hasba rúgta.

A férfi augusz­tus köze­pén, este ismét meg­ér­ke­zett a sér­tett laká­sá­ba, ekkor viszont kér­lel­te, hogy békül­je­nek ki. A sér­tett ezt eluta­sí­tot­ta, ezért a vád­lott indu­la­tos­sá vált, szi­dal­maz­ta, tenyér­rel arcon, majd ököl­lel gyom­ron ütöt­te. A nő mene­kül­ni pró­bált, kisza­ladt a lakás­ból, a férfi viszont utol­ér­te, és olyan erő­vel ütöt­te meg a fején, hogy a nő föld­re esett. Az elkö­ve­tő a nőt a kar­já­nál fogva meg­ra­gad­ta, és a jár­dán három ház­nyi távol­sá­gon keresz­tül a föl­dön von­szol­ta, miköz­ben a nő pró­bált sza­ba­dul­ni a szo­rí­tás­ból, de az olyan erejű volt, hogy nem sike­rült. A cse­lek­mény­nek az vetett véget, hogy meg­ér­ke­zett a vád­lott fia, aki kisza­ba­dí­tot­ta a sértettet.

A nő a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a fején és mind­két tér­dén zúzó­dá­sos és hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, melyek 8 napon belü­li gyógytartamúak.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott párt­fo­gó fel­ügye­let elrendelésével.