Főoldal » Hírek » Az utolsó lopás során az autóját is hátrahagyta az egyik elkövető - Videóval - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A fia­tal­ko­rú férfi és társa öt alka­lom­mal vol­tak lopni egy győri telep­he­lyen. Utol­só alka­lom­mal min­dent hát­ra­hagy­va menekültek.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a jelen­leg 17 éves, fia­tal­ko­rú fiú és 22 éves társa tavaly tavasszal öt eset­ben for­dul­tak meg a győri telep­he­lyen és 4 alka­lom­mal össze­sen 386 kg réz hul­la­dé­kot tulaj­do­ní­tot­tak el, mely­nek az érté­ke 588.000 forint volt. A telep­hely­re a kerí­tés átmá­szá­sát köve­tő­en jutot­tak be.

Az utol­só eset­ben a biz­ton­sá­gi őr meg­za­var­ta az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nyét, így a vád­lot­tak a náluk lévő réz­hul­la­dé­kot hát­ra­hagy­va mene­kül­tek el a hely­szín­ről. A vád­lot­tak az idő­sebb férfi jár­mű­vét is a hely­szí­nen hagy­ták a mene­kü­lé­sük során.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tő­ket nagyobb érték­re, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.

A lopást a biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette: