Főoldal » Archív » Azt hitte, elvitte a bőröndjét, ezért bántalmazta ismerősét – vádemelés

Ittas­sá­ga miatt elfe­lej­tet­te, hogy a bőrönd­jé­vel ő maga távo­zott a sörö­ző­ből, ezért alkal­mi isme­rő­sét kérte szá­mon, majd élet­ve­szé­lye­sen bán­tal­maz­ta; a Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt a férfi ellen.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 35 éves férfi 2018. októ­ber 22-én az utcán meg­is­mer­ke­dett egy másik fér­fi­val, aki­vel ezt köve­tő­en együtt ita­loz­tak, VII. kerü­le­ti sörö­zők­ben. Miu­tán a 35 éves férfi erő­sen ittas álla­pot­ba került, isme­rő­se magá­ra hagy­ta. A vád­lott elaludt egy asz­tal­nál, majd, ami­kor fel­éb­redt, a nála lévő bőrönd­del távo­zott a szó­ra­ko­zó­hely­ről, ame­lyet később isme­ret­len körül­mé­nyek között elveszített.

A ter­helt 2018. októ­ber 26-án tele­fo­non egy VII. kerü­let, Károly kör­úti ven­dég­lá­tó­hely­re hívta a másik fér­fit, mivel azt hitte, ő tulaj­do­ní­tot­ta el a bőrön­döt. A sér­tett tagad­ta, hogy köze lenne a táska eltű­né­sé­hez, mire a vád­lott két­szer ököl­lel arcon ütöt­te. A bán­tal­ma­zott a szék­kel együtt hanyatt esett, és esz­mé­le­tét vesz­tet­te. Miu­tán a sér­tett magá­hoz tért, a két férfi átment abba a sörö­ző­be, ahol pár nap­pal koráb­ban ita­loz­tak, és a kame­ra­fel­vé­te­lek meg­te­kin­té­se útján tisz­táz­ták, hogy a bőrön­döt nem a sér­tett vitte el, hanem maga a vádlott.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, kopo­nya­tö­rést és agy­zú­zó­dást szen­ve­dett, fáj­dal­mai miatt egy isme­rő­se kór­ház­ba vitte.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a bán­tal­ma­zó­val szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del büntetni.

A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met arra, hogy a tipi­kus és sokak által egy­sze­rű indu­la­ti cse­lek­mény­nek tar­tott, egy­sze­ri ütés is könnyen vég­ződ­het tra­gé­di­á­val, külö­nö­sen, ha a sér­tett a bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra elesik.