Főoldal » Hírek » Babakocsiba rejtették a lopott holmit - videóval - a Zala Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Lopás miatt emelt vádat a Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség azzal a két bün­tet­len elő­éle­tű, 20 év körü­li nővel szem­ben, akik a bevá­sár­ló­köz­pont­ból baba­ko­csi­ba rejt­ve pró­bál­ták meg ellop­ni a közel 200 000 Ft érté­kű árut.

A vád sze­rint két kör­nyék­be­li nő 2022. janu­ár 16-án, dél­után egy más­fél éves kis­gyer­mek­kel együtt, baba­ko­csit tolva vásá­rol­tak egy zala­eger­sze­gi nagy­áru­ház­ban úgy, hogy a pol­cok­ról leemelt élel­mi­sze­re­ket, sze­szes­ita­lo­kat és mosó­sze­re­ket a baba­ko­csi aljá­ba pakol­ták és rög­tön le is takar­ták egy pléddel. 

Az áru­ház biz­ton­sá­gi őre folya­ma­to­san figye­lem­mel kísér­te a két nőt, és ami­kor a baba­ko­csi­ba rej­tett hol­mik­kal fize­tés nél­kül pró­bál­tak távoz­ni az áru­vé­del­mi kapuk között a főbe­já­rat felé, az őr meg­ál­lí­tot­ta és a biz­ton­sá­gi helyi­ség­be kísér­te őket.

A baba­ko­csi­ba rej­tett ter­mé­kek érté­ke 186.632 forint volt, amely hiány­ta­la­nul vissza­ke­rült az áru­ház­hoz, így lopá­si kár nem keletkezett.

A két bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben lopás miatt emelt vádat a Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt velük szemben.