Főoldal » Hírek » Babakocsiba rejtve tulajdonították el a dolgokat- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye - videóval

A lopás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a pár­ral szem­ben, akik egy baba­ko­csi­ba rejt­ve tulaj­do­ní­tot­tak el dol­go­kat egy esz­ter­go­mi áruházból. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a férfi és a nő 2021. feb­ru­ár 28-án a késő dél­előt­ti órák­ban meg­je­len­tek Esz­ter­gom egyik áru­há­zá­ban, ahol – anya­gi nehéz­sé­ge­ik okán – elha­tá­roz­ták, hogy érté­ke­ket tulaj­do­ní­ta­nak el. A vád­lot­tak a bűn­cse­lek­ményt egy­más tevé­keny­sé­gé­ről tudva úgy haj­tot­ták végre, hogy a jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­tott dol­go­kat a maguk­kal vitt baba­ko­csi külön­bö­ző része­i­be rejtették.

A vád­lot­tak a lopott dol­gok­kal el akar­ták hagy­ni az áru­ház terü­le­tét, azon­ban az áru­vé­del­mi kapu bejel­zett, így a vád­lot­ta­kat tet­ten érték és a sér­tett 52.296 forint össze­gű kára megtérült.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben bocsás­sa pró­bá­ra a vádlottakat.