Főoldal » Hírek » Bajonettel támadt a rendőrökre - fotóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát indítványozza.

2021. decem­ber 14-én a rend­őr­ség több bün­te­tő­ügy­ben is gya­nú­sí­tott­ként kívánt kihall­gat­ni egy 34 éves bor­so­di fér­fit, ezért elő­ál­lí­tá­sa cél­já­ból meg­je­len­tek a lakó­he­lyén. Miu­tán a rend­őrök beju­tot­tak a házba, fel­szó­lí­tot­ták a fér­fit, hogy men­jen ki és vesse alá magát a rend­őri intézkedésnek.

A férfi az ismé­telt fel­szó­lí­tá­sok elle­né­re sem volt haj­lan­dó kimen­ni a szo­bá­ból, annak ajta­ját eltor­la­szol­ta, majd az abla­kon keresz­tül pró­bált mene­kül­ni, azon­ban látva az udva­ron álló rend­őrö­ket, ettől elállt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint miu­tán a rend­őrök az ajtót testi erő­vel benyom­va beju­tot­tak a szo­bá­ba, a férfi egy 40 cen­ti­mé­ter tel­jes hosszú­sá­gú, 25 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú bajo­net­tel a rend­őr nyaka felé szúrt, amely elől az őrnagy ki tudott térni. Ezután az elkö­ve­tő a bajo­net­tet meg­len­dít­ve a rend­őr mell­ka­sa irá­nyá­ba szúrt, de a rend­őrök ezt a táma­dást is hárí­ta­ni tud­ták, úgy, hogy – ráfog­va a férfi kezé­re és a bajo­nett­re, – annak hegye a rend­őr őrnagy mell­ka­sá­tól néhány cen­ti­mé­ter­re állt meg.

Ezután a rend­őrök testi kény­szert alkal­maz­tak az elkö­ve­tő­vel szem­ben, meg­bi­lin­csel­ték és elő­ál­lí­tot­ták a rendőrségre.

Az intéz­ke­dés során két rend­őr hor­zso­lás, duz­za­nat és vágott sérü­lés for­má­já­ban meg­je­le­nő könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te a férfi őri­ze­tét és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki.  Az elkö­ve­tő sem őri­ze­té­nek elren­de­lé­se, sem a gya­nú­sí­tás ellen nem tett panaszt, a val­lo­más­té­telt megtagadta.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­za a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, amely­ről a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A szem­lén készült fotón az elkö­ve­tés esz­kö­ze látható.