Főoldal » Archív » Bakot lőttek az okirat-hamisító vadászok

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség pol­gá­ri ügy­ben elkö­ve­tett hamis tanú­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy vadász­tár­sa­ság 3 tagja – köz­tük egy rend­őr­ként dol­go­zó férfi - ellen, akik hamis okira­tok­kal iga­zol­ták, hogy a vadász­tár­sa­ság sza­bály­sze­rű­en ala­kult meg.

A vád­lot­tak két - egy tabi és egy bedeg­ké­ri szék­he­lyű - vadász­tár­sa­ság ala­pí­tá­sá­ban is részt vet­tek, melyek civil szer­ve­zet­ként tör­té­nő bejegy­zé­sé­hez szük­sé­ges volt, hogy a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­hez benyújt­sák a vadász­tár­sa­sá­gok alap­sza­bá­lya­it, az ala­ku­ló köz­gyű­lé­sek jelen­lé­ti íveit, a tag­jegy­zé­ke­ket, vala­mint a tiszt­sé­gek elfo­ga­dá­sá­ról szóló nyilatkozatokat.

A vadász­tár­sa­sá­gok azon­ban nem tar­tot­tak sza­bály­sze­rű ala­ku­ló köz­gyű­lést, ezért a vád­lot­tak a bejegy­zés­hez szük­sé­ges okira­to­kat hamis dátum­mal, és valót­lan tar­ta­lom­mal hoz­ták létre, ami­ket a későb­bi elnök I. rendű vád­lott nyúj­tott be a bíró­ság­ra. A hamis okira­tok lét­re­jöt­té­ben a rend­őr­ként dol­go­zó III. rendű vád­lott bűn­se­géd­ként vett részt, mivel azo­kat jegy­ző­köny­vi hite­le­sí­tő­ként írta alá.

A hamis okira­tok alap­ján a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék a vadász­tár­sa­sá­go­kat nyil­ván­tar­tás­ba vette.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben nem látta szük­sé­ges­nek tár­gya­lás tar­tá­sát, ezért bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. Az ügy továb­bi 21 gya­nú­sí­tott­já­val szem­ben, akik a vadász­tár­sa­sá­gok tag­ja­ként a valót­lan tar­tal­mú jelen­lé­ti íve­ket és tag­jegy­zé­ke­ket alá­ír­tak, az ügyész­ség - meg­ro­vás alkal­ma­zá­sa mel­lett - az eljá­rást megszüntette.