Főoldal » Hírek » Balesetet okozott a menekülő ukrán embercsempész - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­csem­pé­szés és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az ukrán állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint öt ille­gá­lis határ­át­lé­pőt akart Auszt­ri­á­ba csem­pész­ni, azon­ban egy fának ütkö­zött, miköz­ben a rend­őrök elől mene­kült Balatonszárszónál.

A vád sze­rint a vád­lott 2020 szep­tem­be­ré­ben meg­ál­la­po­dott öt – útle­vél­lel vagy szár­ma­zá­sát iga­zo­ló okirat­tal nem ren­del­ke­ző – sze­méllyel abban, hogy őket pén­zért Magyar­or­szág­ról Auszt­ri­á­ba szál­lít­ja. A magu­kat szír és palesz­tin állam­pol­gár­nak valló sze­mé­lye­ket a vád­lott ezért autó­já­nak hátsó ülé­sé­re és cso­mag­tar­tó­já­ba fek­tet­ve, plé­dek­kel leta­kar­va szál­lí­tot­ta a határ irá­nyá­ba, ami­kor az M7-es autó­pá­lyán a rend­őr­jár­őrök ellen­őr­zés alá akar­ták vonni.

A rend­őri jel­zés elle­né­re a vád­lott nem állt meg, hanem nagy sebes­ség­gel mene­kül­ni pró­bált, majd az autó­pá­lyá­ról lehajt­va Bala­ton­szár­szó köze­lé­ben egy fának ütkö­zött. A bal­ese­tet köve­tő­en a vád­lott azon­nal kiszállt a gép­jár­mű­ből, és sérült uta­sa­it hát­ra­hagy­va a hely­szín­ről elsza­ladt anél­kül, hogy segít­sé­get nyúj­tott volna nekik. A kiér­ke­ző rend­őri egy­sé­gek azon­ban a közel­ben elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a vád­lot­tat, aki­nek a letar­tóz­ta­tá­sát pedig ügyé­szi indít­vány­ra a bíró­ság elrendelte.

A fény­ké­pek a hely­szí­ni szem­le során készül­tek, az üggyel kap­cso­la­tos rend­őr­sé­gi vide­ó­fel­vé­tel pedig az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/orizetben-az-embercsempesz-17