Főoldal » Hírek » Balesetet okozott a szerb embercsempész - FOTÓVAL - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség hét­főn indít­vá­nyoz­ta annak a szerb fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit a rend­őrök pén­te­ken éjjel fog­tak el Szom­bat­hely köze­lé­ben az M86-os autó­úton, amint 27, magát török, iraki, szo­má­li­ai és szír állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt szál­lí­tott a teher­gép­ko­csi­ja rakterében. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott a szerb-magyar határ köze­lé­ben vette fel a koráb­ban Magyar­or­szág­ra a szük­sé­ges úti okmá­nyok nél­kül, a déli határ védel­mét szol­gá­ló kerí­té­sen átmász­va érke­ző kül­föl­di­e­ket. A gya­nú­sí­tott elin­dult a magyar-osztrák határ irá­nyá­ba, azon­ban a rend­őr­ség fel­fi­gyelt a jár­mű­re, a gya­nú­sí­tott után men­tek, akit meg­kü­lön­böz­te­tő fény- és hang­jel­zést hasz­nál­va fel­szó­lí­tot­tak a megállásra.

A gya­nú­sí­tott nem tett ele­get a rend­őri jel­zés­nek, hanem gyor­sí­ta­ni kez­dett. Mene­kü­lés köz­ben össze­üt­kö­zött az egyik rend­őr­au­tó­val, majd az út mel­let­ti víz­el­ve­ze­tő árok­ba haj­tott, ahol a jármű az olda­lá­ra borult.

Az uta­sok közül töb­ben szen­ved­tek könnyű, illet­ve súlyos sérüléseket.

Az elfo­gást köve­tő­en készült képek meg­te­kint­he­tők a rend­őr­ség hon­lap­ján  a követ­ke­ző lin­ken: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/migransokkal-teli-teherautoval-hajtott

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség a szö­kés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja hét­főn elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra az ügyé­szi indít­vánnyal egyezően.