Főoldal » Hírek » Balesetet okozott az embercsempész - fotókkal - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Kilenc sze­mély, köz­tük a vád­lott sérült meg, mikor fel­bo­rult az ember­csem­pész az autójával.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 22 éves mol­dáv állam­pol­gár­sá­gú vád­lott 2022 júni­u­sá­ban, éjsza­ka, Buda­pest felől köz­le­ke­dett az M1-es autó­pá­lyán Győr irá­nyá­ba egy len­gyel rend­szá­mú sze­mély­au­tó­val. A jár­mű­ben rajta kívül kilenc afgán állam­pol­gár­sá­gú sze­mély uta­zott. A sofőrt az M1-es autó­pá­lya 48-as km szel­vé­nyé­ben meg­pró­bál­ták az intéz­ke­dő rend­őrök meg­ál­lí­ta­ni, azon­ban a ter­helt a rend­őri jel­zés­nek nem tett ele­get, nagy sebes­ség­gel elhaj­tott. A rend­őrök követ­ték az elkö­ve­tőt, aki az autó­pá­lyá­ról a győri lehaj­tó­nál haj­tott le az M19-es autó­út­ra, ahol azon­ban egy kanyar­ban a túl­zott sebes­sé­ge miatt sod­ród­ni kez­dett, elvesz­tet­te ural­mát a jármű felett, és a sza­lag­kor­lá­tot átsza­kí­tot­ta, az árok­ba csa­pó­dott és felborult.

A bal­eset követ­kez­té­ben hat utas nyolc napon belül gyó­gyu­ló, könnyű, két sze­mély és a vád­lott pedig nyolc napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Győri Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­helt ellen minő­sí­tett ember­csem­pé­szés és köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt emelt vádat, mely cse­lek­mé­nyért a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján kilenc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó, vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a vád­lot­tat a bíró­ság uta­sít­sa ki Magyar­or­szág terü­le­té­ről és tilt­sa el a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.