Főoldal » Hírek » Balesetet okoztak a mozdonyvezetők – fotóval – a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A vas­úti köz­le­ke­dés súlyos egész­ség­rom­lást okozó veszé­lyez­te­té­sé­nek vét­sé­ge miatt két moz­dony­ve­ze­tő ellen emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyészség.

A vád­irat sze­rint az egyik moz­dony­ve­ze­tő 2022. júli­us 11-én, dél­után, egy vil­lany von­ta­tó­jár­mű­vel tiltó jel­zés és a for­gal­mi szol­gá­lat­te­vő enge­dé­lye nél­kül kez­dett tola­tás­ba a bala­ton­fü­re­di vona­lon. Oda épp akkor érke­zett a Buda­pest felől Bala­ton­fü­red­re köz­le­ke­dő sze­mély­vo­nat, mely­nek veze­tő­je az órán­kén­ti 40 kilo­mé­te­res sebes­ség­kor­lá­to­zást figyel­men kívül hagy­va 77 kilométer/órás sebes­ség­gel közlekedett.

Mind­két moz­dony­ve­ze­tő ész­lel­te az azo­nos vágá­nyon felé köz­le­ke­dő másik moz­donyt, és pró­bál­ták elke­rü­li a bal­ese­tet. A tola­tó moz­dony 27 éves veze­tő­je abba­hagy­ta a tola­tást, és az ellen­ke­ző irány­ba indult, vala­mint a sze­mély­vo­nat 37 éves veze­tő­je is hang­jel­zést adott és vész­fé­ke­zett, ám a sze­rel­vény ennek elle­né­re utol­ér­te a tola­tás­ból mene­kü­lő­re váltó moz­donyt és összeütköztek.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a sze­mély­vo­nat két utasa töré­ses, egy utasa könnyebb sérü­lést szen­ve­dett. Az egyik sér­tett bal­eset­tel össze­füg­gő sérü­lé­sé­ből súlyos egész­ség­rom­lást jelen­tő kóros elvál­to­zás ala­kult ki.

A vád­irat sze­rint a bal­eset egy­részt a sza­bály­ta­lan tola­tás, más­részt a sze­mély­vo­nat sebes­ség­túl­lé­pé­se miatt követ­ke­zett be, tekin­tet­tel arra, hogy a sebes­ség­kor­lá­to­zás betar­tá­sa mel­lett a sze­mély­vo­nat vész­fé­ke­zés nél­kül is meg tudott volna állni és el tudta volna kerül­ni az ütközést.

Az ügyész­ség a moz­dony­ve­ze­tők­kel szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a vas­úti jár­mű­ve­ze­tés­től tör­té­nő eltil­tás­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járásbíróságnak.

A fotón a bal­eset­tel érin­tett egyik moz­dony sérü­lé­se látható. 

A balesettel érintet egyik mozdony sérülése