Főoldal » Hírek » Balesettel végződött a gyorshajtás az M3-ason - videóval - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 78 éves fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő a lakó­ko­csis sze­rel­vénnyel túl gyor­san hajt­va oko­zott bal­ese­tet, mely­ben a fele­sé­ge súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A vád sze­rint a férfi 2021. júni­us 25-én, dél­előtt, kitű­nő idő­já­rá­si viszo­nyok mel­lett, a sűrű for­gal­mú M3-as autó­pá­lyán haladt Mis­kolc irá­nyá­ba egy sze­mély­gép­ko­csi­ból és az ahhoz kap­csolt lakó­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vénnyel.

A férfi az autó­pá­lya a belső sáv­ban a meg­en­ge­dett 80 km/óra helyett 95-100 km/óra sebes­ség­gel köz­le­ke­dett, ami­kor a jármű von­tat­má­nya beino­gott. A sebes­ség, és a kor­mány­ma­nő­ve­rek miatt a jár­mű­sze­rel­vény elvesz­tet­te a sta­bi­li­tá­sát, végül a belső sza­lag­kor­lát­nak ütkö­zött és fel­bo­rult. Kizá­ró­lag a sze­ren­csé­nek volt köszön­he­tő, hogy a vád­lott mögött érke­ző többi gép­jár­mű veze­tő­je még idő­ben meg tudott állni az autó­pá­lya köze­pén vesz­teg­lő sérült jár­mű­sze­rel­vény előtt, így súlyo­sabb kime­ne­te­lű bal­eset nem követ­ke­zett be.

A bal­eset­ben ugyan­ak­kor a férfi fele­sé­ge - aki a jármű jobb első ülé­sén, bekö­tött biz­ton­sá­gi övvel uta­zott - 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lést, lapocka- és több­szö­rös bor­da­tö­rést szen­ve­dett el. A vád­lott­nak könnyű sérü­lé­sei let­tek.

A bal­eset oka az idős férfi gyors­haj­tá­sa volt, ugyan­is az elő­írá­sok sze­rint az álta­la veze­tett gép­jár­mű­ből és pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vénnyel az autó­pá­lyán leg­fel­jebb 80 km/óra sebes­ség­gel sza­ba­dott volna köz­le­ked­ni.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű elkö­ve­tő­vel szem­ben pénz­bün­te­tés, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

Az autó­pá­lya tér­fi­gye­lő kame­rá­ja által az eset­ről készí­tett fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken lát­ha­tó: https://www.facebook.com/watch/?v=1038436630381632