Főoldal » Archív » Baltával akart elégtételt venni egy vita miatt - vádemelés

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy bal­tá­val akar­ta fejbe vágni isme­rő­sét, aki­vel összeszólalkozott.

A vád sze­rint a sér­tett és az elkö­ve­tő isme­rő­sök, falu­be­li­ek. 2019. júni­us 3-án, az esti órák­ban mind­ket­ten a falu dohány­bolt­ja mel­lett ita­loz­tak, majd egy­más mel­lett tolva kerék­pár­ju­kat elin­dul­tak haza­fe­lé, ami­kor össze­szó­lal­koz­tak és dula­kod­ni kezd­tek. Ekkor még szét­vá­lasz­tot­ták őket isme­rő­se­ik és külön foly­tat­ták az útjukat.

Később újra össze­ta­lál­koz­tak, azon­ban ekkor­ra az elkö­ve­tő már magá­hoz vette a koráb­ban a köze­li erdő­ben hagyott kis­bal­tá­ját. Miu­tán meg­lát­ta a sér­tet­tet, leszállt a kerék­pár­já­ról, majd trá­gár sza­vak­kal őt meg­ölés­sel fenye­get­ve felé lépett. Ezzel egy­ide­jű­leg meg­len­dí­tet­te a kezé­ben tar­tott bal­tát és a sér­tett feje irá­nyá­ba sújtott.

A sér­tett a fejé­re irány­zott ütést csak alkar­já­val tudta hárí­ta­ni, majd besza­ladt egyik isme­rő­se ingat­lan­já­ra ahol segít­sé­get kért.

A sér­tett alkar­ján izom­zat­ba is beha­to­ló nyolc napon túl gyó­gyu­ló vágott sérü­lés kelet­ke­zett, ugyan­ak­kor a súlyo­sabb – akár halál­lal járó – fej­sé­rü­lés elma­ra­dá­sa csak véde­ke­ző moz­du­la­tá­nak volt köszönhető.

A Pest Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az elkö­ve­tő ellen.