Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Baltával akarta „megoldani” az ismerőse magánéleti gondjait- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2019. októ­ber 9-én este egy tisza­al­pá­ri ház­ban egy fém bal­tá­val élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket oko­zott az egyik ott lakó férfinek. 

A vád­irat sze­rint a román állam­pol­gár­sá­gú, magyar anya­nyel­vű férfi három éve érke­zett Magyar­or­szág­ra. Tisza­al­pá­ron tar­tóz­ko­dott és alkal­mi mun­ká­kat végzett.

A rend­sze­re­sen ita­lo­zó férfi 2019. októ­ber 9-én kora dél­után egy kocs­má­ban volt, mert a tulaj­do­nos meg­bíz­ta az udva­ron lévő tűzi­fa össze­ha­so­ga­tá­sá­val. A munka mel­lett azon­ban folya­ma­to­san ita­lo­zott és szóba ele­gye­dett az egyik isme­rő­sé­vel. Az isme­rős elpa­na­szol­ta, hogy az élet­tár­sa elhagy­ta és egy romá­ni­ai ille­tő­sé­gű helyi fér­fi­vel köl­tö­zött össze.

Este 9 óra körül az akkor már erő­sen ittas vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy segít isme­rő­sé­nek az asszo­nyát vissza­sze­rez­ni. Magá­hoz vett egy tel­je­sen fém­ből készült bal­tát és elment ahhoz a lakó­ház­hoz, ahol abban az idő­ben az isme­rős volt élet­tár­sa is lakott. A vád­lott már járt már ebben a ház­ban, koráb­ban alkal­mi munka iránt érdek­lő­dött ott.

A vád­be­li estén a ház­ban tar­tóz­ko­dott egy nő, aki a ház tulaj­do­no­sa, az ő élet­tár­sa, aki az ügy sér­tett­je, vala­mint a vád­lott isme­rő­sé­nek a volt párja az új élet­társ­sal. A ház­ban nem volt vil­lany­vi­lá­gí­tás, a beszű­rő­dő vilá­gos­ság fénye mel­lett vacso­ráz­tak a nappaliban.

Ekkor azon­ban a bejá­ra­ti ajtón keresz­tül várat­la­nul beron­tott a vád­lott és "Meg­dög­lö­tök, kinyír­lak ben­ne­te­ket!" sza­vak kísé­re­té­ben a nála lévő fej­sze tompa végé­vel lesúj­tott a sér­tett férfi hom­lo­ká­ra. Ezután az új élet­társ a vád­lott­hoz dobta az asz­talt, dula­kod­ni kez­dett vele, hogy meg­aka­dá­lyoz­za a továb­bi bán­tal­ma­zást. Ennek során a fej­sze kike­rült a vád­lott kezé­ből, majd azt sap­ká­já­val és órá­já­val együtt hát­ra­hagy­va elme­ne­kült a helyszínről.

A sér­tett férfi a bán­tal­ma­zás miatt élet­ve­szé­lyes sérü­lés­ként kopo­nya­csont­tö­rést, vala­mint agy­zú­zó­dást szen­ve­dett. A sér­tet­tet a men­tők kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, a hely­szín­ről elfu­tó vád­lot­tat pedig más­nap fog­ták el a rendőrök.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat a főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.