Főoldal » Archív » Baltával, késsel és öngyújtóval önbíráskodott – vádemelés egy kiskunfélegyházi férfi ellen

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 46 éves férfi ellen, aki 2016. augusz­tus 21-én Kis­kun­fél­egy­há­zán bal­tá­val, kés­sel és gyúj­to­ga­tás­sal köve­tel­te a mun­ka­adó­já­tól, hogy fizes­se ki a járandóságát.

A 46 éves vád­lott 2016 már­ci­u­sá­ig a sér­tett fér­fi­nek dol­go­zott kőmű­ves segéd­mun­kás­ként. Szá­mí­tá­sa sze­rint mun­ka­adó­ja nem fizet­te ki a neki járó tel­jes mun­ka­dí­jat, ezért több alka­lom­mal kérte a sér­tet­tet, hogy fizes­sen. A mun­ka­adó azon­ban nem fize­tett, mert sze­rin­te a mun­ka­vi­szony meg­szű­né­se­kor már kifi­zet­te a tel­jes járandóságot.

A vád­lott 2016. augusz­tus 21-én reg­gel Kis­kun­fél­egy­há­zán meg­ál­lí­tot­ta a gép­ko­csi­val haza­fe­lé tartó sér­tet­tet és ismét köve­tel­te, hogy fizes­sen neki 200.000 forin­tot. A sér­tett ezt meg­ta­gad­ta, mire a vád­lott elő­vett a tás­ká­já­ból egy bal­tát és egy ütés­sel bever­te a sér­tett autó­já­nak szél­vé­dő­jét. A veze­tő ülé­sen ülő sér­tett nem sérült meg, de a szél­vé­dő betö­ré­se miatt 20.000. forint kár keletkezett.

Ezután a sér­tett az autó­val haza­ment a tanyá­já­ra, ahol kis idő eltel­té­vel gya­lo­go­san meg­je­lent a vád­lott is. Beki­a­bált a sér­tett­nek az udvar­ba, hogy ha tovább­ra sem adja meg a tar­to­zá­sát, akkor fel­gyújt­ja a sér­tett tanyá­já­val szem­ben lévő tel­ken a sér­tett szal­ma­bá­lá­it. A vád­lott be is ugrott a kerí­té­sen a telek­re és ott öngyúj­tó­val meg akar­ta gyúj­ta­ni az egyik szal­ma­bá­lát. A bála azon­ban ned­ves volt, nem kapott láng­ra, csak füs­tölt. Ezt ész­lel­ve a sér­tett egy vas­vil­lá­val a kezé­ben átment a vád­lott­hoz, aki ekkor egy kést vett elő és azzal fenye­ge­tőz­ve köve­tel­te a járandóságát. 

A fenye­ge­té­sek hatá­sá­ra a sér­tett adott egy 20.000. Ft-ost a vád­lott­nak. Az idő­köz­ben kiér­te­sí­tett rend­őrök azon­ban a vád­lot­tat elfog­ták, a nála lévő bal­tát, kést, öngyúj­tót, vala­mint a húsz­ez­rest pedig lefog­lal­ták. A sér­tett kérte a ron­gá­lás­sal oko­zott kárá­nak megtérítését.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat az ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.