Főoldal » Hírek » Banki támadásra hivatkozással csaltak ki négy és fél millió forintot - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Egy női elkö­ve­tő hívta fel az idős sér­tet­tet arra hivat­ko­zás­sal, hogy bank­ját elekt­ro­ni­kus táma­dás érte, adja meg az ada­ta­it, hogy pén­zét biz­ton­sá­gos hely­re utal­has­sák. 4.500.000 forint átuta­lá­sát köve­tő­en egy férfi két per­cen belül fel­vett az összeg­ből 3.000.000 forin­tot. Letar­tóz­ta­tás­ba került.

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság a szökés-elrejtőzés veszé­lyé­re hivat­ko­zás­sal, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt, továb­bá a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben elren­del­te a bün­te­tett elő­éle­tű kis­vár­dai férfi letar­tóz­ta­tá­sát a minő­sí­tett csa­lás miatt folya­mat­ban lévő bűnügyben.

A vég­zés a védel­mi fel­leb­be­zé­sek­re tekin­tet­tel nem vált véglegessé.

Az eljá­rás a Kapu­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon van folyamatban.