Főoldal » Archív » Bankszámlák nyitásával segítette a csalókat- vádemelés a bűnsegéddel szemben

Az Esz­ter­go­mi Járási Ügyész­ség  negy­ven­egy rend­be­li csa­lás miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a bün­te­tett elő­éle­tű, letar­tóz­ta­tás­ban lévő buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki azzal nyúj­tott segít­sé­get a  csa­lók­nak, hogy az egyik meg­bí­zá­sá­ra három bank­szám­lát nyitott, majd a csa­lás­ból szár­ma­zó átutalt össze­ge­ket fel­vet­te, és meg­bí­zó­ja részé­re átadta.

A  vád­irat sze­rint az eljá­rás során be nem azo­no­sí­tott tet­te­sek külön­bö­ző szer­szá­mok, gép­ko­csik, bútorok, gyó­gyá­sza­ti lámpa, mobil­te­le­fon, lakó­ko­csi, kávé­fő­ző eladá­sá­ra 2019 janu­ár­já­ban inter­ne­tes olda­la­kon úgy adtak fel hir­de­té­se­ket, hogy a ter­mé­kek­kel  való­já­ban nem rendelkeztek.

Az egyik elkö­ve­tő meg­bí­zá­sa alap­ján a vád­lott 2019. janu­ár 8. nap­ján, 2019. janu­ár 15. nap­ján, vala­mint 2019. janu­ár 31. nap­ján három külön­bö­ző buda­pes­ti bank­fi­ók­ban három lakos­sá­gi forint­szám­lát nyi­tott, ame­lyek­re negy­ven­egy sér­tett, a meg­vé­tel­re fel­kí­nált ter­mé­kek vétel­ára­ként össze­sen 3.501.500,- Ft-ot utalt.

A sér­tet­tek az uta­lást köve­tő­en a meg­ren­delt ter­mé­ket egyet­len eset­ben sem kap­ták meg. A vád­lott a bank­szám­lák­ról fel­vett össze­ge­ket a meg­bí­zó­ja részé­re átad­ta, aki a vád­lott­nak az átadott összeg tíz szá­za­lé­kát osz­tot­ta vissza.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett a külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak a fenn­tar­tá­sá­ra, vala­mint arra, hogy amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri, és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, úgy őt az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság öt év  bör­tön­bün­te­tés­re, hat év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, 134.500,- Ft összeg­ben meg­ha­tá­ro­zott vagyon­el­kob­zás­ra, továb­bá arra ítél­je, hogy a pol­gá­ri jogi igényt elő­ter­jesz­tő sér­tet­tek kárát térít­se meg.