Főoldal » Hírek » Bántalmazta és kirabolta időskorú áldozatait - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy több­szö­rö­sen bün­te­tett 55 éves fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tői 2021 már­ci­u­sá­ban, két napon belül, három idős­ko­rú sér­tet­től szer­zett érté­ke­ket, ket­te­jü­ket bán­tal­maz­ta és kira­bol­ta, amely­nek követ­kez­té­ben az egyik idős férfi élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került. A har­ma­dik sér­tett­nek a szaty­rá­ból lopott el érté­ke­ket.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021 már­ci­u­sá­ban elha­tá­roz­ta, hogy idős­ko­rú, meg­gyen­gült egész­sé­gi álla­po­tú embe­rek­től sze­rez pénzt és érté­ke­ket, akár erő­szak útján.

Ter­vé­nek meg­fe­le­lő­en, a vád­lott 2021. már­ci­us 22-én reg­gel az V. kerü­let­ben, az egyik pos­tá­nál figyelt fel egy 89 éves nőre, akit ezután hazá­ig köve­tett, majd ami­kor a sér­tett a tár­sas­ház bejá­ra­tá­hoz ért, a szo­ro­san mögöt­te álló vád­lott is belé­pett utána a lép­cső­ház­ba. A vád­lott ezután az épü­let föld­szint­jén, a lift előtt rátá­madt a sér­tett­re, és olyan erő­vel ütöt­te meg őt hátul­ról, ököl­lel a fején, hogy annak hatá­sá­ra a nő a föld­re esett. A táma­dó ezután a föl­dön fekvő sér­tet­től elvet­te a tás­ká­ját, ami­ben 2.000 forint kész­pénz és sze­mé­lyi okmá­nyok vol­tak, majd távo­zott a hely­szín­ről. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben agy­ráz­kó­dást, vala­mint zúzó­dá­sos jel­le­gű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Ezt köve­tő­en, a vád­lott még ugyan­azon a napon dél­után egy buszon utazó 86 éves nőt sze­melt ki, akit egy I. kerü­let­ben lévő tár­sas­há­zig köve­tett, majd belé­pett utána a ház udva­rá­ra. A nő elő­ször a pos­ta­lá­dák­hoz ment, a vád­lott pedig a lift előtt meg­állt, majd úgy tett, mint­ha udva­ri­as­ság­ból meg­vár­ná ott a sér­tet­tet. Ami­kor a nő belé­pett a lift­be, a férfi ész­re­vét­le­nül bele­nyúlt a szaty­rá­ba, és onnan ellop­ta a sér­tett pénz­tár­cá­ját a benne lévő 28.000 forint kész­pénz­zel, majd elhagy­ta a hely­színt.

 A vád­lott más­nap, 2021. már­ci­us 23-án dél­után a VIII. kerü­let­ben, egy bot­tal járó 94 éves fér­fi­ra figyelt fel, aki éppen betért egy bolt­ba. A vád­lott az utcán meg­vár­ta a fér­fit, majd az üzlet­ből kilé­pő sér­tet­tet hazá­ig követ­te. Ami­kor a sér­tett belé­pett a ház bejá­ra­ti ajta­ján, a vád­lott hátul­ról rátá­madt, és nagy erő­vel meg­lök­te az idős fér­fit, aki ennek követ­kez­té­ben a föld­re esett és a fejét a köve­zet­be ütöt­te. Ezután a vád­lott rátér­delt a föl­dön fekvő a sér­tett mell­ka­sá­ra és átku­tat­ta a ruhá­za­tát, amely­nek során a zakó­ja belső zse­bé­ben meg­ta­lál­ta a sér­tett 12.000 forint kész­pén­zét, amit elvett, majd elme­ne­kült a hely­szín­ről. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett bor­da­tö­rést, vala­mint nyaki csi­go­lya­tö­rést szen­ve­dett, amely sérü­lé­sek az idős­ko­rú sér­tett­nek élet­ve­szé­lyes álla­po­tot okoz­tak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az 55 éves fér­fit, mint több­szö­rös vissza­esőt, 2 rend­be­li idős sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, súlyos testi sér­tés bűn­tett kísér­le­té­vel, lopás vét­sé­gé­vel, vala­mint élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. A vád­lott jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, ahogy a vád­lott, miu­tán fel­fi­gyelt az egyik sér­tett­re, vára­ko­zik kicsit, majd követ­ni kezdi az idős fér­fit.