Főoldal » Hírek » Bántalmazta és szexuálisan molesztálta a lányát egy apa - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A bíró­ság 8 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélt egy fér­fit, aki bán­tal­maz­ta és sze­xu­á­li­san molesz­tál­ta a lányát. A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a sza­bad­ság­vesz­tés súlyo­sí­tá­sát indítványozta. 

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség 2019 novem­be­ré­ben emelt vádat egy közép­ko­rú, sze­ge­di fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő éve­ken keresz­tül, havi rend­sze­res­ség­gel bán­tal­maz­ta és szid­ta enyhe fok­ban értel­mi fogya­té­kos lányát. Az apa továb­bá a lányát - annak 13 éves korá­tól - mint­egy más­fél éven keresz­tül éjsza­kán­ként sze­xu­á­li­san molesztálta.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­ben és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­ben. A bíró­ság a fér­fit 8 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra és bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től vég­le­ges hatá­lyú eltil­tás­ra ítél­te, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sabb sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ért, a vád­lott és védő­je fel­men­té­sért, ille­tő­leg eny­hí­té­sé­ért fellebbezett.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Sze­ge­di Íté­lő­táb­lá­hoz továb­bí­tott indít­vá­nyá­ban az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va a sza­bad­ság­vesz­tés és a köz­ügyek­től eltil­tás tar­ta­má­nak súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott tovább­ra is letar­tóz­ta­tás­ban van.