Főoldal » Hírek » Bántalmazta, megöléssel fenyegette anyját és kiskorú testvérét egy férfi - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te, több­szö­rö­sen minő­sü­lő sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, továb­bá más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2020 ele­jé­től any­ját és kis­ko­rú test­vé­rét meg­ölés­sel fenye­get­te, bán­tal­maz­ta azért, hogy kábí­tó­szer­re pénzt sze­rez­zen tőlük.

A vád­irat sze­rint a férfi 13 éves kora óta kábí­tó­szer­hasz­ná­ló, amely mel­lett időn­ként sze­szes italt fogyasz­tott, illet­ve nyug­ta­tó­kat is sze­dett. A vád­lott a kábí­tó­szer­től, alko­hol­tól, gyógy­sze­rek­től befo­lyá­solt álla­pot­ban, vagy ami­att, mert ezek hiá­nyoz­tak neki, erő­sza­ko­san visel­ke­dett öccsé­vel és any­já­val. A férfi 2020-tól 2021. ápri­lis 25-ig rend­sze­re­sen, heti két-három alka­lom­mal köve­telt pénzt az any­já­tól, majd az így kapott 5-10 ezer forint körü­li össze­ge­ket kábí­tó­szer­re köl­töt­te. Amennyi­ben az anyja meg­ta­gad­ta a kéré­sét, agresszív­vá vált, kia­bált, fenye­ge­tő­zött, beren­de­zé­si tár­gya­kat tört össze a lakás­ban. Egyik alka­lom­mal egy 10 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel hado­ná­szott az anyja felé azt kia­bál­va, hogy vala­kit le fog szúrni.

A férfi a test­vé­rét azzal fenye­get­te, hogy meg­ve­ri, elvág­ja a tor­kát, amennyi­ben az anyja által vásár­lás cél­já­ból átadott bank­kár­tyá­ról 3-10 ezer forint közöt­ti össze­ge­ket nem vesz fel és nem ad át a vád­lott­nak. A sér­tett az idő­sebb és erő­sebb test­al­ka­tú vád­lot­tól félt, ezért a köve­te­lé­se­i­nek ele­get tett. A vád­lott bán­tal­ma­zás kilá­tás­ba helye­zé­sé­vel a test­vé­ré­vel több­ször sze­xu­á­lis cse­lek­ményt is vég­zett. A férfi a sér­tet­tet több­ször meg­fe­nye­get­te azzal, hogy ha fel­je­len­tést tesz, illet­ve a rend­őr­ség­hez for­dul, akkor megöli.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek­től eltil­tást, a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát indítványozta. 

Az ügyész­ség indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság a ter­hel­tet vég­le­ges hatállyal tilt­sa el min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.